Právní rádce: Když vás zaměstnává pracovní agentura

Agenturní zaměstnávání je v současnosti vyhledávanou a oblíbenou formou flexibilního zaměstnání. Je vhodné především pro ty, kteří hledají práci při studiu či rodičovské dovolené, chtějí práci na zkrácený úvazek nebo sezónní práci.

shutterstock_12683407

Při agenturním zaměstnávání vzniká jakýsi pomyslný trojúhelník, kde vystupuje zaměstnanec (vy), agentura práce (AP) jako zaměstnavatel a uživatel, tj.  zaměstnavatel, pro kterého bude zaměstnanec práci fakticky vykonávat.

Agentura práce vs. personální agentura

Pozor na rozdíl mezi agenturou práce a personální agenturou. Personální agentura pouze hledá a vybírá vhodné uchazeče, kteří následně uzavírají pracovní poměr přímo se zaměstnavateli.

Kdežto u agenturního zaměstnávání platí, že fyzická osoba uzavře pracovní smlouvu na dobu určitou s AP. Zaměstnavatelem je tedy AP, která se v pracovní smlouvě zaváže zajistit zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele.

Jaký typ pracovní smlouvy

V této souvislosti zmiňme, že na pracovní poměr na dobu určitou uzavřený s AP se na jako jedinou výjimku nevztahuje pravidlo třikrát a dost. V praxi se však častěji než pracovní smlouvy uzavírají dohody o pracovní činnosti. Ty na jedné straně podporují pružnost zaměstnávání, na straně druhé zvyšují prekérnost a nestabilitu pracovního poměru zaměstnance.

Smlouva s agenturou práce

Samotné přidělení zaměstnance probíhá na základě písemného pokynu AP. Tento dokument si tedy musí zaměstnanec pečlivě prostudovat. Ze zákona v něm musí být uvedeny tyto skutečnosti:

  • označení uživatele a jeho sídlo,
  • místo výkonu práce,
  • dobu trvání dočasného přidělení,
  • určení vedoucího zaměstnance u uživatele, který bude zaměstnanci přidělovat práci a kontrolovat ji,
  • pokud byly sjednány v dohodě o dočasném přidělení, tak také podmínky, pro které je možno jednostranně ukončit dočasné přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno – tyto podmínky nesmí být jednostranně výhodné pro uživatele,
  • informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

Po dobu dočasného přidělení uživatel ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje jeho práci, a spolu s AP je povinen zajistit příznivé podmínky pro výkon práce a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ukončení pracovního vztahu

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno nebo jednostranným ukončením ze strany zaměstnance nebo uživatele. Možností je také dohoda zaměstnance o ukončení dočasného přidělení přímo s AP.

AP nemůže jednoho zaměstnance přidělit k témuž uživateli na dobu delší 12 po sobě jdoucích měsíců, ledaže by o to požádal sám zaměstnanec nebo by šlo o náhradu za zaměstnance na rodičovské dovolené.

Odvody a dovolená

Na závěr uveďme, že co do povinného pojištění, odvodů daní či dovolené se agenturní zaměstnávání ničím neliší od klasického zaměstnávání. Záleží však samozřejmě na tom, jaký typ smlouvy zaměstnanec s AP uzavřel, zda pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Přidělení zaměstnance

AP uzavírá dohodu o dočasném přidělení s uživatelem, kterému tak umožní přidělování práce zaměstnanci. Zaměstnanec od AP dostane písemný pokyn k dočasnému přidělení. Mezi zaměstnancem, tj. vámi, a uživatelem, tj. firmou, pro kterou budete pracovat, pracovní poměr nevznikne. Jako zaměstnanec AP máte ovšem ze zákona nárok na srovnatelné pracovní a mzdové podmínky jako zaměstnanci uživatele.

Agenturní zaměstnávání je vyhrazeno pouze agenturám práce, které musí mít příslušné povolení vydané Ministerstvem práce a sociálních věci České republiky. Kromě povolení musí být agentury práce pojištěny proti úpadku.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři podstatné náležitosti: vymezení druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Výši mzdy není třeba ve smlouvě uvádět. Pokud částku nenajdete přímo ve smlouvě, pravděpodobně budete podepisovat ještě mzdový výměr. Mzdu může upravovat také kolektivní smlouva. Jaký je mezi nejčastějšími způsoby rozdíl? Mzdový výměr podepište nejpozději první … číst více

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Právní rádce: Jak se dohodnout na přesčasech

Základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nad to může zaměstnanec vykonávat ještě přesčasy – podle zákoníku práce až 150 hodin ročně. Pokud se však pracovník s firmou dohodne, lze tento limit překročit. Přesčasem se rozumí práce, která je vykonávaná nad stanovenou pracovní dobu, tedy nad 40 hodin týdně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel přesčasy nařídit jen výjimečně, … číst více