Mějte jasno: co je a není diskriminace při náboru

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou a vzniká dnem, který byl ve smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Samotnému sjednání pracovního poměru zaměstnavatele s určitým zaměstnancem však většinou předchází výběrové řízení.

shutterstock_83243212

Celý proces začíná obvykle tím, že zaměstnavatel zveřejní nabídku práce. A již zde může dojít k diskriminaci. Z výzkumu ombudsmana vyplývá, že diskriminujících inzerátů není vůbec málo.

Co je diskriminace?

Obecně se diskriminací rozumí odlišné zacházení ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění. Nestačí se však diskriminovaným pouze cítit – diskriminace musí skutečně existovat jako jednání popsané a zakázané zákonem. Antidiskriminační zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace, mimo jiné ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání. Za diskriminaci se považuje také obtěžování (včetně sexuálního), pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.

Přímá diskriminace

Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, při němž se s jednou osobou zachází méně příznivě, než by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace.

Příklad: na práci s vysokozdvižným vozíkem ve skladu odmítne zaměstnavatel ženu, která má potřebnou kvalifikaci, s odůvodněním, že ženy na tuto práci nepřijímá.

Nepřímá diskriminace

Nepřímou diskriminací je jednání, při němž se s někým zachází méně příznivě na základě kritéria, které je zdánlivě neutrální. V některých případech lze nepřímou diskriminaci odůvodnit rozumným cílem.

Příklad: inzerát uvádí: „Do mladého a dynamického kolektivu přijmeme….“ – tím jsou a priori vyloučeni starší uchazeči.

Co není diskriminace?

Diskriminací není například požadavek minimálního věku, odborné praxe či délky zaměstnání, jestliže je to pro výkon povolání nezbytné. Diskriminace není ani rozdílné zacházení za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství a ochrany osob se zdravotním postižením a osob mladších 18 let.

Diskriminace v pracovní inzerci

V inzerátech s nabídkou práce se nejčastěji objevuje diskriminace z důvodu věku a pohlaví. Vyskytují se však i inzeráty, které diskriminují z důvodu státní příslušnosti či národnosti nebo zdravotního postižení.

Samotný inzerát nezakládá právní nárok na uzavření pracovní smlouvy a zaměstnavatel z uchazečů nemusí nikoho vybrat. Musí však respektovat zásady pracovního práva, včetně rovného zacházení a zákazu diskriminace – nesmí tedy zveřejňovat diskriminační nabídky, leda by existoval podstatný důvod, kterým je zejména povaha vykonávané práce, například odmítnutí muže do ženského tanečního souboru.

Inzerát jen pro muže nebo ženy

Každá nabídka práce, která je určena pouze jednomu pohlaví (nezáleží na formulaci), je přímo diskriminační. Samotné uvedení názvu pozice v mužském rodě však diskriminační není (může se použít jakou souhrnné označení mužů i žen), pokud je však použit ženský rod, jedná se již o diskriminaci.

Požadavek na určitý věk

Pokud z inzerátu vyplývá požadavek určitého věku, jedná se o přímou diskriminaci. Ta je však přípustná, když slouží k ochraně osob mladších 18 let, nebo je nezbytná pro řádný výkon zaměstnání, kde je požadavek minimálního věku či praxe. V inzerátu by také neměla být preference uchazečů na základě jejich rodinných poměrů či toho, zda mají děti.

Diskriminace cizinců

Diskriminací je také upřednostnění uchazečů určité národnosti či státní příslušnosti. Tento požadavek vychází i z práva Evropské unie, které zaručuje volný pohyb pracovníků v EU. Přípustný může být požadavek znalosti určitého jazyka, avšak pouze tam, kde je to nezbytné či to vyplývá z povahy zaměstnání. Vyžadování nepřiměřené znalosti jazyka vzhledem k nabízené pracovní pozici může být nepřímou diskriminací z důvodu státní příslušnosti – existují pracovní pozice, kde stačí minimální znalost jazyka

Výpis z rejstříku trestů

Častým požadavkem je doložení bezúhonnosti čistým výpisem z rejstříku trestů. Požadavek předložení tohoto výpisu, pokud to nevyžaduje právní předpis, může být v rozporu se zákonem. Jestliže informace o bezúhonnosti s uzavřením pracovního poměru bezprostředně nesouvisí (např. pracovní pozice ve finančním oddělení), je třeba pečlivě zvážit, zda předložení výpisu z rejstříku trestů je nezbytné a přiměřené. V neopodstatněných případech toto může být i sankcionováno Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zaměstnavatel by také měl brát v úvahu povahu trestného činu. V případě, že se uchazeč dopustil trestné činnosti, která nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí, není přiměřené, aby byl pouze na základě trestní minulosti odmítnut.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři podstatné náležitosti: vymezení druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Výši mzdy není třeba ve smlouvě uvádět. Pokud částku nenajdete přímo ve smlouvě, pravděpodobně budete podepisovat ještě mzdový výměr. Mzdu může upravovat také kolektivní smlouva. Jaký je mezi nejčastějšími způsoby rozdíl? Mzdový výměr podepište nejpozději první … číst více

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Právní rádce: Jak se dohodnout na přesčasech

Základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nad to může zaměstnanec vykonávat ještě přesčasy – podle zákoníku práce až 150 hodin ročně. Pokud se však pracovník s firmou dohodne, lze tento limit překročit. Přesčasem se rozumí práce, která je vykonávaná nad stanovenou pracovní dobu, tedy nad 40 hodin týdně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel přesčasy nařídit jen výjimečně, … číst více