fond mobility

fond zřízený na Univerzitě Karlově a sloužící k financování studia v zahraničí a pobytů zahraničních vědeckých pracovníků na UK