fakulta

část univerzity nebo vysoké školy zaměřená na určitou oblast studia, v jejím čele stojí děkan s proděkany a zastupitelským orgánem je akademický senát, neuniverzitní vysoké školy se na fakulty nedělí