děkan

akademický funkcionář stojící v čele fakulty jmenovaný a odvolávaný na návrh akademického senáturektorem, užívá titul spectabilis