Geodet

Geodet provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány
  • vytyčuje hranice pozemků a staveb (polohopisné i výškopisné)
  • polohopisně a výškopisně vytyčuje stavby před realizací
  • vymezuje terénní úpravy pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu
  • zaměřuje a vypočítává kubatury, provádí rekognoskace, stabilizace a signalizace bodů bodových polí
  • zpracovává geometrické plány na jednoduché stavby nebo dělení pozemků, vyrovnání hranic a vytyčování hranic pozemkových úprav
  • vytváří podklady pro vklad nemovitostí nebo pozemků do katastru nemovitostí

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • přizpůsobivost (flexibilita)