Ministerstvo životního prostředí

Referent/ka v odb. fondů EU (odd. monitoringu a evaluací)

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000254 Referent/ka v odboru fondů EU (oddělení monitoringu a evaluací fondů EU).

NÁPLŇ ČINNOSTI:

 • Organizační zajištění Monitorovacích výborů a Výběrových komisí Operačních programů Životní prostředí (dále jen OPŽP) a Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“).
 • Koordinace agendy integrovaného přístupu k územní dimenzi (komunitně vedený místní rozvoj, integrované územní investice), komunikace s místními akčními skupinami, nositeli Integrovaných územních investic a zprostředkujícím subjektem, řízení výzev.
 • Příprava podkladových materiálů z oblasti EU fondů na jednání interního i meziresortního charakteru.
 • Tvorba a rozvoj programů fondů EU, zejména OPŽP, a stanovování postupů pro využívání prostředků EU. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace OPŽP a dohled nad realizací a implementací dalších aktivit výboru, vč. vypracování zpráv a informací o pokroku v realizaci OPŽP a OPST.

 POŽADAVKY:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky.
 • státní občanství ČR, popř. občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru a trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

VÝHODOU jsou vzdělání přírodovědného, ekonomického, technického nebo právního zaměření, znalost prostředí MS2021+, znalost a orientace v oblasti dotací EU, orientace v obecných předpisech upravujících implementaci fondů EU, znalost problematiky územní dimenze v rámci EU fondů, zkušenost s tvorbou metodik, manuálů a řídící dokumentace, uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint), aktivní a analytický přístup k práci, dobré komunikační, prezentační a organizační dovednosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, týmová spolupráce, spolehlivost a samostatnost, důslednost, koncepční myšlení.

 

 

NABÍZÍME:

 • zajímavou a dynamickou práci
 • práci v přátelském kolektivu
 • možnost částečné práce z domova
 • pružná pracovní doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z FKSP formou osobního konta zaměstnance (lze využít na penzijní připojištění, rekreaci, kulturu, vzdělávání a tělovýchovu, knihy, vitamínové doplňky, dioptrické brýle, optické pomůcky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.),
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání
 • podporu v odborném růstu

 

Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, kopií dokladu o splnění jazykového požadavku A/1, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem a výpisem z Rejstříku trestů doručte ve lhůtě do 5. června 2023 v elektronické podobě na adresu zamestnanizavenáčmzp.cz nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Odbor personální a státní služby, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky 9gsaax4.

Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000254“.

 

Splnění předpokladů státního občanství ČR, dosažení minimálního požadovaného vzdělání a potřebné zdravotní způsobilosti je uchazeč povinen doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.

S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.

Ministerstvo životního prostředí podporuje rovnost žen a mužů, diverzitu v rozhodovacích pozicích a přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

Veškeré informace včetně příloh naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/PM_000254_2023_kveten


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo životního prostředí
Adresa
Vršovická 1442/65, Praha – Vršovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Základní)
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Závodní stravování, Firemní školka, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Financial Controller, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Ministerstvo životního prostředí, Alena Šmídová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.