Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ústředí, nabízí volné místo:

Odborný rada – Finanční manažer/manažerka dotací (1410)

Vedoucí služebního úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný rada – Finanční manažer/manažerka dotací (1410) v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR), v Samostatném oddělení ekonomické administrace dotací (201) v Sekci vnitřních služeb (200) se služebním působištěm v Praze.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 138. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • administrace dotací v informačních systémech (JDP, ZED, EIS JASU),
 • vyplácení a účtování dotací prostřednictvím EIS JASU (tvorba platebních příkazů, finanční kontrola),
 • administrace a kontrola finančního vypořádání dotace,
 • ekonomické hodnocení žadatelů v rámci Operačního programu životního prostředí,
 • správa přiděleného rozpočtu dotačních programů (provádění rozpočtových opatření, rezervace finančních prostředků),
 • zpracovávání analýz čerpání a kontrola sestav, práce s MIS.

Údaje o složkách platu:

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27 650 Kč do 40 740 Kč

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jeho zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2 037 Kč do 6 111 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

Údaje o podmínkách výkonu služby:

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP , a to nejdéle do 31.12.2029).

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. května 2023.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby je v Praha.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce – https://www.nature.cz/documents/20121/1156703/Podminky_vykonu_sluzby_AOPKCR.pdf/58e62510-3036-b7bc-4d93-5bcbf099aed0?t=1672907326513

Služební úřad za výhodu považuje:

 • ukončené VŠ minimálně v bakalářském studijním programu,
 • schopnost samostatně pracovat, pečlivost, zodpovědnost za svěřenou agendu,
 • ochota učit se novým věcem,
 • schopnost týmové práce,
 • uživatelská znalost MS Office (Excel, Word),
 • předchozí zkušenost s administrativou,
 • znalost administrace dotací z pohledu poskytovatele,
 • základní orientace v účetnictví,
 • zkušenosti ze státní správy, zejména práce v účtárně, rozpočtu,
 • znalost EIS JASU,
 • znalost systému IISSP (Státní pokladna).

Služební úřad poskytuje následující benefity:

 • zajímavou a zodpovědnou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny, možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje, zaměstnanecké benefity - 5 týdnů dovolené, 5 dnů „sick days“, stravenkový paušál, FKSP, pružnou pracovní dobu.

Podání žádosti:

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 7. dubna 2023, tj. v této lhůtě

- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,

- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu

- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu: dkkdkdj

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být z obou stran označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Odborný rada – Finanční manažer dotací (1410) v Samostatném oddělení ekonomické administrace dotací (201) v Sekci vnitřních služeb (200), sp.zn.: SR/0039/US/2023“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Všechny podklady k přihlášení do výběrového řízení naleznete ve zdrojovém inzerátu na našich stránkách: https://nature.cz/volna-mista


Informace o pozici

Společnost
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa
Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov
Požadované vzdělání: Bakalářské
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Finanční ředitel/manažer, Referent, Pracovník back office, Finanční specialista
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Daniela Mužíková
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.