xitee k.s. je poskytovatelem SW služeb pro zákazníky z německy mluvících zemí. Díky tomu držíme velkou konkurenceschopnost na trhu a zapojujeme se do tenderů o zajímavé nejnovější projekty na německém trhu. Vyvíjíme řadu projektů paralelně ve třech oblastech, a to v Finance&Energy, Health a Digital Business. Díky tomu umíme každému vybrat projekt, který mu opravdu sedne. Vzhledem k rozmanitosti projektů a služeb nabízíme skvělou příležitost ke kariérnímu růstu a získání zodpovědnosti. Naše hodnoty jsou založeny na balance freedom & responsibility – máme flexibilní pracovní dobu a neomezený home office. Je jen na tobě, zda budeš chtít pracovat z domu, dojíždět do našich špičkově vybavených kanceláří v centru Prahy, nebo si zvolit svou vlastní vyhovující kombinaci. Nejsme korporát, máme velmi osobní přístup, a nabízíme spoustu benefitů a příjemné pracovní prostředí. Vycházíme vstříc, důvěřujeme, motivujeme.
---
xitee k.s. is a software service provider for customers in German-speaking countries. As a result, we hold a strong competitive edge in the market and are involved in tenders for latest projects in the German market. We work on a number of projects in parallel in three areas, namely Finance & Energy, Health and Digital Business. Thanks to this, we are able to select a project that really suits each team-member. Due to the variety of projects and services, we offer a great opportunity for career growth and gaining responsibility. You can learn and soon grow on our projects. Our values are based on a balance of freedom & responsibility - we have flexible working hours and unlimited home office. It's up to you whether you want to work from home, commute to our highly equipped offices in the center of Prague, or choose your own convenient combination.
We are not a corporation, we have a very personal approach, and offer lots of benefits and pleasant work environment. We are supportive, trustful and motivating.

IT Project Manager in Software Development

Baví Vás řídit vlastní tým? Máte zájem pracovat na mezinárodních projektech v oblasti vývoje SW?

Společnost xitee hledá projektového manažera, který bude řídit a vést naše vývojové projekty pro mezinárodní zákazníky. Výhodou budou zkušenosti z finančního sektoru!

xitee? Co děláme? Kdo jsme?

Naši zákazníci jsou především ze tří hlavních odvětví.

V oblasti finance&energy se věnujeme vývoji pro přední evropské finanční burzy. Finanční sektor je oblast, ve které jsme začínali a působíme v ní již více než 15 let, takže máme bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a složitějších projektů. V současné době například vyvíjíme zcela nový obchodní systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desítky tisíc událostí za sekundu.

V oblasti zdravotnictví spolupracujeme s předními německými zdravotními pojišťovnami. V současné době vyvíjíme systém pro správu účtu pojištěnce v architektuře mikroslužeb pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven. Vyvíjíme také například systém pro organizaci asistenčních služeb pro handicapované pojištěnce v celém Německu. Dalším horkým trendem v této oblasti jsou digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro hodinky Apple, založená na využití zdravotních dat z hodinek, která umožňuje kardiologům sledovat EKG svých pacientů.

Třetím a naším nejnovějším odvětvím je digitální podnikání. V této rostoucí oblasti držíme krok a otevírají se nám další možnosti v oblasti vývoje cloudových řešení. Aktuálním příkladem je budování platformy pro financování rozvojových projektů, která běží na cloudových službách společnosti Microsoft (Azure).

Klademe velký důraz na kvalitu
Naším cílem je vyvíjet kvalitní software pro naše zákazníky, proto neustále sledujeme moderní trendy, zdokonalujeme procesy zajištění kvality, dbáme na osvědčené postupy a snažíme se navrhovat software tak, aby byl dlouhodobě udržovatelný.

Jaké budou Vaše povinnosti?

 • odhadovat, plánovat a řídit projekty v oblasti vývoje softwaru
 • zakládat nové projekty, plánovat zdroje a sledovat jejich průběh
 • komunikace s klienty (koordinace, reporting)
 • analyzovat požadavky zákazníků, vyjasňovat rozsah, definovat kritéria
 • vést tým, řešit konflikty, zajišťovat kvalitu práce
 • spravovat projektovou dokumentaci


Co od Vás očekáváme?

 • velmi dobrou znalost procesů vývoje softwaru
 • anglický jazyk (lvl B2), německý jazyk (lvl B2)
 • alespoň 3 roky zkušeností s vedením projektů v oblasti vývoje softwaru
 • velmi dobrá znalost agilních metod vývoje SW
 • proaktivitu, orientace na zákazníka a na řešení problémů
 • být týmovým hráčem
 • silné komunikační dovednosti
 • ochota učit se o oboru zákazníka
 • výhodou budou zkušenosti z finančního sektoru


Co nabízíme?

 • hybridní práci z domova a z kanceláře
 • zajímavou a náročnou práci v malé mezinárodní IT společnosti v centru města (Praha 1 / Náměstí republiky a Brno centrum / Clubko - snadno dostupné veřejnou dopravou)
 • bonusový systém
 • školení pro další rozvoj Vašich dovedností
 • možnost pracovat s různými technologiemi a funkcemi
 • práci na mezinárodních projektech (převážně na německé bázi)
 • firemní benefity (home office, sick days, placená veřejná doprava, Multisportcard, občerstvení v kanceláři, školení,...)
 • velmi přátelský kolektiv a atmosféru!

Těšíme se na Vás! :)

ENGLISH VERSION BELOW

Do you enjoy managing your own team? Are you interested to work on SW Development international projects?

xitee is looking for a Project Manager who will manage and lead our development projects for international customers. Advantage will be good experience from financial sector!

xitee? What are we doing? Who are we?

Our customers are primarily from three main sectors.


At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Healthcare, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third and our newest sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

We put a strong focus on quality
Our goal is to develop high quality software for our customers, so we constantly monitor modern trends, improve our QA processes, pay attention to best practices and strive to design software to be maintainable in the long term.

What will be your responsibilities?

 • Estimate, plan and manage software development projects
 • Set-up new projects, plan resources and monitor progress
 • Communicate with clients (coordination, reporting)
 • Analyze customer requirements, clarify scope, define acceptance criteria
 • Lead the team, resolve conflicts, assure quality of work
 • Manage project documentation and tracking


What do we expect from you?

 • Very good knowledge of software development processes
 • English language (lvl B2), German language (lvl B2)
 • At least 3 years of experience with leading role in software development project
 • Very good knowledge of agile methods of SW Development
 • Pro-active, customer oriented and problem-solving mindset
 • Being a team player
 • Strong communication skills
 • Willingness to learn about customer’s industry
 • Advantage will be an experience from finance sector

What do we offer?

 • Hybrid work from home and from office
 • Interesting and challenging work in a small international IT-company in city centre (Prague 1 / Namesti and Brno center / Clubko - easily accessible with public transport republiky)
 • Bonus system
 • Trainings for a further development of your skills
 • Possibility to work with various technologies and functionality
 • Working on international projects (mainly German based)
 • Company benefits (home office, sick days, paid public transport, Multisportcard, refreshments in the office, trainings,...)
 • And very friendly team and atmosphere!


We are looking forward to hearing from you! :)


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Adresa
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá), Němčina (Středně pokročilá)
Benefity: Bonusy/prémie, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Dovolená více než 5 týdnů
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Account Manager, Project Manager, IT ředitel/manažer, Vedoucí vývoje/Team Leader
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO)
Zadavatel: Zaměstnavatel