xitee k.s. je poskytovatelem SW služeb pro zákazníky z německy mluvících zemí. Díky tomu držíme velkou konkurenceschopnost na trhu a zapojujeme se do tenderů o zajímavé nejnovější projekty na německém trhu. Vyvíjíme řadu projektů paralelně ve třech oblastech, a to v Finance&Energy, Health a Digital Business. Díky tomu umíme každému vybrat projekt, který mu opravdu sedne. Vzhledem k rozmanitosti projektů a služeb nabízíme skvělou příležitost ke kariérnímu růstu a získání zodpovědnosti. Naše hodnoty jsou založeny na balance freedom & responsibility – máme flexibilní pracovní dobu a neomezený home office. Je jen na tobě, zda budeš chtít pracovat z domu, dojíždět do našich špičkově vybavených kanceláří v centru Prahy, nebo si zvolit svou vlastní vyhovující kombinaci. Nejsme korporát, máme velmi osobní přístup, a nabízíme spoustu benefitů a příjemné pracovní prostředí. Vycházíme vstříc, důvěřujeme, motivujeme.
---
xitee k.s. is a software service provider for customers in German-speaking countries. As a result, we hold a strong competitive edge in the market and are involved in tenders for latest projects in the German market. We work on a number of projects in parallel in three areas, namely Finance & Energy, Health and Digital Business. Thanks to this, we are able to select a project that really suits each team-member. Due to the variety of projects and services, we offer a great opportunity for career growth and gaining responsibility. You can learn and soon grow on our projects. Our values are based on a balance of freedom & responsibility - we have flexible working hours and unlimited home office. It's up to you whether you want to work from home, commute to our highly equipped offices in the center of Prague, or choose your own convenient combination.
We are not a corporation, we have a very personal approach, and offer lots of benefits and pleasant work environment. We are supportive, trustful and motivating.

C++ DEVELOPER

xitee? Co děláme? Kdo jsme?

Naše zákazníky máme primárně ve třech hlavních sektorech.
 
Ve Finance&Energy působíme ve vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finanční sektor je oblast, na které jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme, máme proto bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme zbrusu nový tradingový systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Health spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG jejich pacientů.

Třetím a naším nejnovějším sektorem je Digital Business. Držíme krok a otevřeli jsme další příležitosti v této rostoucí oblasti a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů bežící na Microsoft cloud services (Azure).

Dáváme důraz na kvalitu!
 
Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní software pro naše zákazníky a proto neustále sledujeme moderní trendy, vylepšujeme naše QA procesy, dbáme na best practices a snažíme se navrhovat SW tak, aby byl dlouhodobě udržovatelný.

Jako C++ developer se u nás budeš podílet na vývoji a údržbě tradingových systémů a pracovat na migraci dat. Budeš úzce spolupracovat s projektovými manažery, ostatními vývojáři a zákazníky. Budeš mít příležitost k seberozvoji, realizaci svých nápadů a učení se novým věcem. Můžeme Ti nabídnout pestrou práci ve společnosti, kde žijeme svými hodnotami a kde záleží na každém názoru.

Nástroje, které použiváme: JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Metodologie, které použiváme: Kanban, Scrum

JAKÉ BY MĚLY BÝT TVOJE DOVEDNOSTI:

 • alespoň 5 let zkušenosti se C++
 • zkušenost s vývojem aplikací pro finanční sektor (trading)
 • zkušenost s vývojem aplikací s velkým důrazem na performance (asynchronní / více-vláknové zpracovaní dat)
 • znalost finančního protokolu FIX - ideálně knihovna QuickFix nebo podobná - (velká výhoda)
 • znalost C++ knihovny Boost (výhoda)
 • znalost C#/.NET či jiného programovacího jazyka/frameworku (velká výhoda)
 • angličtina na pokročilé úrovni (min. B2)


CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Hybridní práce z domova a z kanceláře
 • Být součástí nového a agilního projektu
 • Další rozvoj Vašich dovedností a možnost kariérního růstu
 • Bonusový systém
 • Moderní kanceláře přímo v centru Prahy 1 (Náměstí Republiky)
 • Mnoho dalších firemních benefitů (home office, sick days, placená MHD, Multisportkarta, občerstvení v kanceláři, školení,...)

Těšíme se na tebe, tak pošli svoje CV! :)

ENGLISH VERSION

xitee? What are we doing? Who are we?

Our customers are primarily from three main sectors.


At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Health, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third and our newest sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

Tools we use: JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Methodologies we use: Kanban, Scrum

As a C++ developer you will be involved in the development and maintenance of trading systems and work on data migration. You will work closely with project managers, other developers and customers. You will have the opportunity for self-development, implement your ideas and learn new things. We can offer you a varied job in a company where we live our values and where every opinion matters.

WHAT SHOULD BE YOUR SKILLS:

 • at least 5 years of C++ experience
 • experience in developing applications for the financial sector (trading)
 • experience in application development with a strong emphasis on performance (asynchronous / multi-threading data processing)
 • knowledge of FIX financial protocol (ideally QuickFix library or similar) (big advantage)
 • knowledge of C++ library Boost (advantage)
 • knowledge of C#/.NET or other programming language/framework (big advantage)
 • English at an advanced level (min. B2)


WHAT WE CAN OFFER?

 • hybrid work from home and office
 • being part of a new and agile projects
 • further development of your skills and the opportunity for career growth
 • bonus system
 • modern offices right in the centre of Prague 1 (Náměstí Republiky)
 • many other company benefits (home office, sick days, paid public transport, Multisportcard, refreshments in the office, training,...)


We are looking forward to hearing from you soon! :)


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Address
Brno – Brno-město
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Required education: Secondary education or professional training with a school-leaving exam
Required languages: English (Intermediate)
Benefits: Bonuses, Notebook, Flexible start/end of working hours, Transport allowance, Meal tickets / catering allowance, Educational courses, training, Refreshments on workplace, Contribution to sport / culture / leisure, Sick days, Occasional work from home, Corporate events, Individual schedules of working hours, Opportunity to work up hours, More than 5 weeks of vacation
Listed in: IS/IT: Consultations, analyses, and project management, IS/IT: Application and system development, .NET developer, C++ developer
Employment form
Employment form: Full-time work, part-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract, contract under Trade Certificate / Identification No.
Employer type: Employer

Also suitable for graduates.

Also suitable for refugees from Ukraine


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.