Krajský úřad Středočeského kraje vypsal výběrové řízení na pracovní pozici

Ředitel/ka Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace

Charakteristika vykonávané práce: Organizace a řízení Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace (dále jen „muzeum“), plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, komunikace se zřizovatelem, zajišťování činností dle zřizovací listiny, iniciativní přístup k dalšímu rozvoji muzea.

Platové zařazení: platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady pro výkon funkce:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického, právního technického nebo humanitního zaměření)
 • znalost právních předpisů (zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
 • a o změně některých dalších zákonů, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • alespoň 2 roky praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci
 • alespoň 2 roky praxe ve vedoucí pozici (minimální počet řízených osob 5)
 • výborná znalost českého jazyka
 • úcta ke kulturnímu dědictví, tradicím a schopnost nadále je uchovávat a přesvědčivě prezentovat
 • manažerské schopnosti
 • organizační a komunikační dovednosti
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou je:

 • VŠ studium muzejnictví a muzeologie, historie, archivářství nebo cestovního ruchu
 • zkušenost s řízením projektové činnosti
 • zkušenost s vedením a provozem kulturního zařízení
 • zkušenost se spoluprací s médii
 • publikační činnost - soupis odkazů na publikované odborné články, studie, eseje, monografie doložte jako samostatnou přílohu životopisu
 • znalost SW pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek
 • znalost SW pro evidenci knihovních fondů
 • znalost NJ

Uchazeč si vyhotoví přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, telefonické spojení, e-mail.

Uchazeč v přihlášce uvede souhlas se zveřejněním koncepce.

Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa.

K přihlášce přiloží uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • vypracovaný návrh „Rozvojová koncepce Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace do roku 2026“, který bude obsahovat představy o rozvoji muzea v oblastech:

výstavní: návrhy na uskutečnění krátkodobých výstav v letech 2023-2026,

prezentační: v meřítku lokálním (Kutnohorsko, Kolínsko), národním, mezinárodním, a to tak, že budou navrženy konkrétní možnosti prezentace s předpokládanou finanční náročností a pojmenovány očekávané dopady prezentace,

vzdělávací: návrhy odborných i popularizačních projektů pro širokou veřejnost v různých věkových kategorií,

sbírkotvorné: návrhy na rozšiřování kolekce sbírkových předmětů spravovaných muzeem,

společensko-organizační: návrhy na propojení činností, míst a institucí s obdobným zaměřením jako má muzeum,

personální: návrhy na změnu skladby zaměstnanců/doplnění specifických znalostí stávajících zaměstnanců s ohledem na spravované kulturní dědictví (objekty, sbírkové předměty, odborná knihovna, širší prostředí UNESCO).

finanční: výhled krátkodobý 2023, střednědobý 2024-2026, výhled dlouhodobý 2023-2032.

Koncepci prosíme zpracovat v rozsahu minimálně 3 strany formátu A4, maximálně 7 stran formátu A4.

Obhajoba rozvojové koncepce bude probíhat při osobním pohovoru.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 31. 1. 2022 do 17:00 hodin do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v případě odeslání poštovní službou je pro zařazení do hodnocení rozhodující datum podacího razítka 31. 1. 2022.

Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka České muzeum stříbra, p. o.“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, tel.: 257 280 872.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Barborská 28/9, Kutná Hora – Kutná Hora-Vnitřní Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 50 000 – 65 000 Kč / měsíc
Zařazeno: Kultura, umění a tvůrčí práce, Státní a veřejná správa, Vrcholový management
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.