xitee k.s. je poskytovatelem SW služeb pro zákazníky z německy mluvících zemí. Díky tomu držíme velkou konkurenceschopnost na trhu a zapojujeme se do tenderů o zajímavé nejnovější projekty na německém trhu. Vyvíjíme řadu projektů paralelně ve třech oblastech, a to v Finance&Energy, Health a Digital Business. Díky tomu umíme každému vybrat projekt, který mu opravdu sedne. Vzhledem k rozmanitosti projektů a služeb nabízíme skvělou příležitost ke kariérnímu růstu a získání zodpovědnosti. Naše hodnoty jsou založeny na balance freedom & responsibility – máme flexibilní pracovní dobu a neomezený home office. Je jen na tobě, zda budeš chtít pracovat z domu, dojíždět do našich špičkově vybavených kanceláří v centru Prahy, nebo si zvolit svou vlastní vyhovující kombinaci. Nejsme korporát, máme velmi osobní přístup, a nabízíme spoustu benefitů a příjemné pracovní prostředí. Vycházíme vstříc, důvěřujeme, motivujeme.
---
xitee k.s. is a software service provider for customers in German-speaking countries. As a result, we hold a strong competitive edge in the market and are involved in tenders for latest projects in the German market. We work on a number of projects in parallel in three areas, namely Finance & Energy, Health and Digital Business. Thanks to this, we are able to select a project that really suits each team-member. Due to the variety of projects and services, we offer a great opportunity for career growth and gaining responsibility. You can learn and soon grow on our projects. Our values are based on a balance of freedom & responsibility - we have flexible working hours and unlimited home office. It's up to you whether you want to work from home, commute to our highly equipped offices in the center of Prague, or choose your own convenient combination.
We are not a corporation, we have a very personal approach, and offer lots of benefits and pleasant work environment. We are supportive, trustful and motivating.

Front-end/Angular Developer (Fin&Energy, Health or Digital)

(english version below)

xitee? Co děláme? Kdo jsme?

Naše zákazníky máme primárně ze třech hlavních sektorů. 
Ve Finance&Energy působíme ve vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finance sektor je oblast, na které jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme, máme proto bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme zbrusu nový tradingový systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Health spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG jejich pacientů.

Třetím a naším nejnovějším sektorem je Digital Business. Držíme krok, a otevřeli jsme další příležitosti v této rostoucí oblasti, a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů, bežící na Microsoft cloud services (Azure).

Dáváme důraz na kvalitu
Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní software pro naše zákazníky a proto neustále sledujeme moderní trendy, vylepšujeme naše QA procesy, dbáme na best practices a snažíme se navrhovat SW tak, aby byl dlouhodobě udržovatelný.

Front-end/Angular požadavky (mid a senior front-end developer)

 • 3 roky + zkušenosti s JavaScriptem, HTML5 a CSS3
 • Znalost konceptů vývoje uživatelského rozhraní, jako je Responsive Design, SPA, modular design
 • Zkušenosti se Sass a/nebo CSS moduly - znalost konstrukce layoutů pomocí flexboxu a gridů
 • 2 roky + zkušenosti s frameworkem Angular (2+) (React nebo Vue jsou také vhodné) včetně důkladné znalosti Typescriptu
 • Zkušenosti s reaktivním programováním a sestavováním observables pomocí RxJS
 • Zkušenosti s navrhováním a vytvářením komplexních, vysoce škálovatelných aplikací SPA
 • Nějaké zkušenosti s knihovnami pro správu stavů (NgRx nebo Redux) by se hodily
 • Znalost přístupnosti a použitelnosti aktuálních webových standardů
 • Silné povědomí o kvalitě a znovupoužitelnosti kódu (quality and reusability)

Na projektech můžeš dále očekávat:

Back-end

 • Java 11, Spring/SpringBoot, Hibernate, JUnit
 • C# a .NET Framework (.NET core, UWP)
 • REST, GraphQL, RabbitMQ, Kafka
 • MS Azure, AWS, Docker

Databáze

 • MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL
 • MongoDB, ElasticSearch

Nástroje, které použiváme: JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Metodologie, které použiváme: Kanban, Scrum

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk B1/B2 a výše (komunikace s klientem a týmem)
 • Německý jazyk – úroveň B2 a výše (komunikace s klientem v NJ) není podmínkou, ale velkou výhodou

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • hybridní způsob práce z domova a kanceláře, práce z domova odkudkoliv v ČR
 • Různorodou práci a mezinárodní projekty
 • Bonusy dvakrát ročně
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Seberealizaci a možnost kariérního růstu
 • Moderní kanceláře v centru Prahy (Nám. Republiky) a Brna (Vlněná 5)
 • Pohodový a přátelský kolektiv – žádné korporátní prostředí
 • A spoustu dalších výhod (jazykové kurzy, přístup do Pluralsight, home office, sick days, lítačka,…)

Pokud tě popis pozice zaujal, neváhej se nám ozvat!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

xitee? What are we doing? Who are we?

Our customers are primarily from three main sectors.
At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Health, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third and our newest sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

We put a strong focus on quality
Our goal is to develop high quality software for our customers, so we constantly monitor modern trends, improve our QA processes, pay attention to best practices and strive to design software to be maintainable in the long term.

Front-end/Angular requirements (mid and senior front-end developer):

 • 3+ years experience working with JavaScript, HTML5 and CSS3
 • Knowledge of UI development concepts like Responsive Design, SPA, modular design
 • Experience with Sass and/or CSS Modules – knowledge of constructing layouts using flexbox and grid
 • 2+ years experience with Angular (2+) framework (React or Vue also qualify) including solid knowledge of Typescript
 • Experience with reactive programming and composing Observables using RxJS
 • Experience in designing and building complex, highly scalable SPA applications
 • Some experience in working with state management libraries such as NgRx or Redux would be nice to have
 • Knowledge of accessibility and usability current web standards
 • Strong awareness of code quality and clean reusable code

On projects you can further expect:

Back-end

 • Java 11, Spring/SpringBoot, Hibernate, JUnit
 • C# and .NET Framework (.NET core, UWP)
 • REST, GraphQL, RabbitMQ, Kafka
 • MS Azure, AWS, Docker

Databases

 • MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL
 • MongoDB, ElasticSearch

Tools we use: JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Methodologies we use: Kanban, Scrum

Language skills:

 • English B1/B2 and above (communication with client and team)
 • German language - level B2 and above (communication with client in NJ) is not a requirement, but a great advantage

WHAT CAN WE OFFER YOU?

 • Hybrid work from home and office, work from home from anywhere in the Czech Republic
 • Varied work and international projects
 • Possibility of yearly bonus
 • Flexible working hours
 • Self-realization and career growth opportunities
 • Modern offices in the centre of Prague (Nám. Republiky), Brno (Vlněná 5)
 • Cool and friendly team - no corporate environment
 • And lots of other benefits (language courses, access to Pluralsight, home office, sick days, flight,...)

If you are interested in the job description, don't hesitate to contact us!


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Address
Vlněna 526/5, Brno – Trnitá
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Required education: Secondary education or professional training with a school-leaving exam
Required languages: English (Intermediate) or German (Intermediate)
Benefits: Bonuses, Notebook, Flexible start/end of working hours, Transport allowance, Meal tickets / catering allowance, Holidays 5 weeks, Educational courses, training, Refreshments on workplace, Contribution to sport / culture / leisure, Education allowance, Sick days, Occasional work from home, Corporate events, Work mostly from home, Individual schedules of working hours, Opportunity to work up hours, More than 5 weeks of vacation, Self-organization of the job, Launch of a completely new project
Listed in: IS/IT: Application and system development, Programmer
Employment form
Employment form: Full-time work, part-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract, contract under Trade Certificate / Identification No.
Employer type: Employer

Also suitable for graduates.