Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 12 – Úřad městské části Praha 12

zastoupený tajemnicí úřadu

v souladu s ustanovením §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

vyhlašuje dne 04.11.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent odboru výstavby - stavební technik

oddělení stavebního řízení a speciální výstavby, odbor výstavby

 

(pozice 22/21)

 

Stručné vymezení pracovní náplně: výkon státní správy na úseku stavebního řádu a územního rozhodování v rozsahu přenesené působnosti.

Místo výkonu práce : Praha

Platové zařazení : 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní úvazek : plný, pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu : od 01.12.2021, popřípadě dohodou

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),

- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,

- plná svéprávnost,

- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Kvalifikační předpoklad:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s § 13a stavebního zákona.

Další požadavky:

obor, zaměření vzdělání - stavební

praxe - praxe v oboru výhodou
znalosti - znalost právních předpisů týkajících se činnosti stavebního řízení:

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze to vše v platném znění

dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet),

zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
další dovednosti a osobnostní předpoklady
komunikativní schopnosti, flexibilita, přesnost, spolehlivost, vstřícnost, pečlivost, týmová práce

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), (kontaktní telefon a email), datum a podpis.

Formulář přihlášky získáte v informační kanceláři ve vestibulu budovy ÚMČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha 4 nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 12 (www.praha12.cz) – Formuláře odboru Kancelář tajemníka.

K přihlášce připojte:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:

- stabilní práci

- pružnou pracovní dobu

- pracoviště s výbornou dostupností MHD

- dovolenou v rozsahu veřejné správy

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- příspěvky na penzijní připojištění a volnočasové aktivity

- 4 dny volna k regeneraci

- možnost rekreačního pobytu na chatě Modřanka - Desná v Jizerských horách

- možnost využití zaměstnaneckého tarifu mobilního operátora

- práce v moderním prostředí nové radnice 21. století

- podporu osobního rozvoje a vzdělávání v dané oblasti

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Poskytnutím osobních údajů Úřadu městské části Praha 12 prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas, v souladu s platnými předpisy, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi.

Upozornění: nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s platnými zákony po skončení výběrového řízení skartovány.

Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 12
Adresa
Generála Šišky 2375/6, Praha – Modřany
Požadované vzdělání: Bakalářské
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Stavebnictví a reality, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.