Krajský úřad Středočeského kraje vypsal výběrové řízení na pracovní pozici

Projektový manažer digitalizace projektů

Místo výkonu práce: Praha

Sjednaný druh práce: projektový manažer digitalizačních projektů

Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platové rozpětí dle započitatelné praxe 50 – 63 tis. Kč)

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Komplexní koordinace realizace digitalizačních krajských projektů. Řízení přípravy, průběhu a ukončení vybraných IT projektů, včetně vypracování projektového záměru, formulace cíle projektu, rozsahu a struktury rozsahu práce projektu. Příprava projektu po stránce formální, technické a administrativní ve spolupráci s gestorem projektu. Administrace projektu a dohled nad jeho průběhem. Řízení změn a rizik projektů. Odpovědnost za realizaci projektu v rámci schváleného rozsahu, rozpočtu, časového plánu a kvality. Koordinace projektového týmu. Dohled nad dodržováním pravidel projektového řízení. Podíl na tvorbě a aktualizaci metodiky pro projektové řízení, kontrola jejího dodržování v rámci vybraných projektů.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělávání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
 • zkušenosti s projektovým řízením a řízením projektů v oblasti ICT či digitalizace minimálně 2 roky
 • znalost metod agilního řízení projektů
 • znalost a zkušenost s inovačními procesy a digitalizací procesů v soukromé nebo státní/veřejné správě
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • dobré organizační schopnosti, schopnost koordinovat činnosti i pracovní týmy
 • schopnost samostatné práce na projektech

Výhodou je:

 • certifikáty v oblasti ICT (např. Prince 2, ITIL 3, ITIL 4, SAFe, LeSS)
 • znalost „Issue tracking“ SW (Redmine, Jira, OpenProjekt, apod.)
 • znalost AJ – zejména odborné terminologie v oblasti ICT

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • pružnou pracovní dobu
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy
 • služební notebook a mobilní telefon
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • možnost dalšího vzdělávání
 • zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací).

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail. (Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa).

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 5. 11. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 nebo do datové schránky úřadu keebyyf. V případě podání přihlášky elektronicky může být uchazeč vyzván k předložení originálů dokladů.

Úřední hodiny podatelny:

pondělí a středa: 7:30 – 17:00

úterý a čtvrtek: 7:30 – 16:00

pátek: 7:30 - 15:00

Obálku nebo předmět zprávy označte slovy „VŘ – projektový manažer digitalizačních projektů“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Petr Ryvola, vedoucí oddělení digitalizace, tel.: 257 280 469.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 50 000 – 63 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Vlastní organizace náplně práce, Individuální rozpočet na osobnostní růst
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Státní a veřejná správa, IT analytik, SW architekt, Project Manager, IT ředitel/manažer, Datový analytik
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.