MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ vyhlašuje výběrové řízení na ministerský rada v oddělení koncepce a architektury (SM 173 007)

min. rada v oddělení koncepce a architektury (SM 173 007)

Hlavní náplň činnosti na služebním místě:

- zodpovědnost za a předkládání projektů resortu MPSV dle Usnesení vlády České republiky č. 86 ze dne 27. ledna 2020, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií;

- vytváření a udržování modelu architektury resortu MPSV a dílčí doménové architektury dle struktury domén Národní architektury ICT VS ČR;

- vyhodnocování implementace modelu architektury resortu MPSV dle stanovených metrik;

- koordinace činností zajišťujících výstavbu a vývoj informačních a komunikačních systémů spravovaných MPSV;

- předkládání odborných stanovisek k veřejným zakázkám vyhlašovaným podle zákona o veřejných zakázkách pro oblast působnosti oddělení;

- spolupráce přímo s příslušnými útvary ministerstva na úkonech předcházejících zahájení zadávacího řízení na projektech IS/IT (volba typu zadávacího řízení, tvorba zadávacích podmínek, návrhů smluv apod.);

- posuzování (jako člen týmu) požadavků správců informačních systémů na vybavení a inovaci prostředků informačních technologií a navrhování jejich nasazení v informačních systémech spravovaných MPSV;

- zpracovávání požadavků a navrhování technických řešení;

- dohled nad projekty z pohledu architektury (schvalování, připomínky, hodnocení shody se skupinovými standardy apod.);

- vytváření a udržování modelů architektury resortu MPSV;

- definování potřeb, posuzování, vyhodnocování a podílení se na výběru IS VS, programového vybavení a inf. služeb;

- předkládání odborných stanovisek k předmětným návrhům IS resortu z architektonického hlediska;

- zajišťování a kooperace s ostatními odbory na poptávkových, výběrových a zadávacích řízení v oblasti IS/IT na centrální úrovni, v této souvislosti zajišťování realizace veřejných zakázek dle zákonných pravidel a příslušných směrnic MPSV;

- spolupráce s ostatními odděleními odboru ICT.

Možnosti podle zákona o státní službě:

- pružná služební doba;

- 5 týdnů dovolené;

- 5 dnů indispozičního volna;

- poukázky na stravování;

- další odborné vzdělávání zaměstnanců;

- možnost umístění dítěte do dětské skupiny;

- zaměstnanecké benefity včetně fondu kulturních a sociálních potřeb.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. září 2021, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koncepce a architektury (SM 173 007)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru).

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) je bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2].

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.

f) má potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

Žádost naleznete na stránkách MPSV - www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-ministersky-rada-v-oddeleni-koncepce-a-architektury-sm-173-007-


 
[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.


Informace o pozici

Společnost
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Adresa
Na Poříčním právu 376/1, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 27 980 – 41 290 Kč / měsíc
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IT analytik
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Dagmar Valešová
221 922 508
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.