Xitee? What are we doing? Who are we?

We are a software service provider for customers in German-speaking countries. As a result, we hold a strong competitive edge in the market and are involved in tenders for latest projects in the German market. We work on a number of projects in parallel in three areas, namely Finance & Energy, Health and Digital Business. Thanks to this, we are able to select a project that really suits each team-member. Due to the variety of projects and services, we offer a great opportunity for career growth and gaining responsibility. You can learn and soon grow on our projects. Our values are based on a balance of freedom & responsibility - we have flexible working hours and unlimited home office. It's up to you whether you want to work from home, commute to our highly equipped offices in the centre of Prague, or choose your own convenient combination.
We are not a corporation, we have a very personal approach, and offer lots of benefits, company events, techbeering, language courses, and most importantly a pleasant working environment. We are supportive, trustful, motivating.

Software Tester - Mid or Senior (Finanční trhy, trading)

xitee? Co děláme? Kdo jsme?

Naše zákazníky máme primárně ze třech hlavních sektorů.
Ve Finance&Energy působíme ve vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finance sektor je oblast, na které jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme, máme proto bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme zbrusu nový tradingový systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Health spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG jejich pacientů.

Třetím a naším nejnovějším sektorem je Digital Business. Držíme krok, a otevřeli jsme další příležitosti v této rostoucí oblasti, a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů, bežící na Microsoft cloud services (Azure).

Dáváme důraz na kvalitu
Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní software pro naše zákazníky a proto neustále sledujeme moderní trendy, vylepšujeme naše QA procesy, dbáme na best practices a snažíme se navrhovat SW tak, aby byl dlouhodobě udržovatelný.

Software Tester

Říká ti něco manuální testovaní? Už to i nějakou dobu děláš a cítíš se jako ryba ve vodě v oblasti manuálního testování? Chceš pracovat v týmu, kde na každém členu záleží a můžeš hodně přispět svými znalostmi a mít co říct k fungování projektu? Pokud ti ani není cizí ba naopak to co hledáme v popisu níže, tak bychom rádi viděli tvůj životopis a my se ti ozveme, co nejdříve to bude možné, třeba ještě ten samý den :)

Co budeš dělat?

 • Testování webové i mobilní aplikace (backend, frontend)
 • Příprava testovacích dat a scénářů
 • Evidence a reporting odhalených chyb
 • Komunikace s vývojáři a kolegy z projektového týmu

Co bys měl/a umět a mít již za s sebou?

 • Alespoň 2-3 roky praxe s testováním webových aplikací a mobilních aplikací ideálně z oblasti finačních trhů a risk managementu
 • Základní přehled o procesu vývoje softwaru
 • Zkušenosti s manuálními (výhodou automatizovanými) testy FE a BE
 • Znalost nástrojů jako Selenium nebo Protractor, Postman API,....... výhodou
 • Zkušenost s regresními, performance a stress testy výhodou

Základní znalost:

 1. Jira
 2. Znalost a zkušenost s nějakým test management nástrojem např. JIRA Adaptavist výhodou
 3. SQL - základní přehled práce s databázemi
 4. Windows, Linux, iOS - uživatelsky
 5. CMD line - základní příkazy
 6. Tomcat
 7. Docker (výhodou)
 8. GIT (výhodou)

Jazyky, které denně využiješ:

 • Aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B1/B2 - každodenní použití
 • Němčina velkou výhodou

Jaký bys měl/a být a jaké další schopnosti hledáme?

 • Dobré komunikační schopnosti pro práci v mezinárodním týmu
 • Schopnost pochopit business logiku komplexní aplikace
 • Proaktivní přístup
 • Samostatnost, analytické uvažování, pečlivost

A co můžeš čekat ty od nás?

 • Hybridní způsob práce z domova a práce z kanceláře
 • Bonusový systém (až dvakrát ročně možnost získat odměny)
 • Možnost pracovat s širokou škálou moderních technologií
 • Flexibilitu, jistou míru nezávislosti a práci na mezinárodních projektech
 • Moderní kanceláře na Náměstí Republiky v centru Prahy
 • Velmi přátelský kolektiv a spoustu firemních aktivit
 • A mnoho dalších benefitů (jazykové kurzy, Multisport card, Pluralsight online training, home office, sick days, coffee and snacks v kanceláři, …)

Budeme se těšit na tvou odpověď!

_________________

English version

ABOUT XITEE
We make our customer's business life easier! That's our vision and passion.
We enjoy working on interesting international projects which matters for our customers and let us work with newest technologies!

Our customers are primarily from three main sectors.

At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Health, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third and our newest sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

We put a strong focus on quality
Our goal is to develop high quality software for our customers, so we constantly monitor modern trends, improve our QA processes, pay attention to best practices and strive to design software to be maintainable in the long term.

SOFTWARE TESTER


Does manual testing mean anything to you? Have you been doing it for a while and do you feel like a fish in water in manual testing? Do you want to work in a team where every member matters and you can contribute a lot with your knowledge and have a say in the project? If you're no stranger to what we're looking for in the description below, we'd love to see your resume and we'll get back to you as soon as possible, maybe the same day :)


What will you be doing?

Testing web and mobile applications (backend, frontend)
Preparation of test data and scenarios
Evidence and reporting of discovered bugs
Communicating with developers and project team members

What should you know and have already done?

 • At least 2-3 years of experience testing web applications and mobile applications ideally in the financial markets and risk management
 • Basic understanding of the software development process
 • Experience with manual (preferably automated) FE and BE testing
 • Knowledge of tools such as Selenium or Protractor, Postman API,....... as advantage
 • Experience with regression, performance and stress testing an advantage

Basic knowledge of:

 • Jira
 • Knowledge and experience with a test management tool e.g. JIRA Adaptavist an advantage
 • SQL - basic understanding of working with databases
 • Windows, Linux, iOS - user
 • CMD line - basic commands
 • Tomcat
 • Docker (preferably)
 • GIT (preferably)

Languages you will use daily:

 • Active English language skills at B1/B2 level - daily use
 • German a big advantage

What kind of person should you be and what other skills are we looking for?

 • Good communication skills to work in an international team
 • Ability to understand the business logic of a complex application
 • Proactive approach
 • Independence, analytical thinking, diligence

And what can you expect from us?

 • Hybrid work from home and from office
 • Bonus system (up to twice a year opportunity to earn bonuses)
 • Opportunity to work with a wide range of modern technologies
 • Flexibility, a certain degree of independence and work on international projects
 • Modern offices on Náměstí Republiky in the centre of Prague
 • Very friendly team and lots of company activities
 • And many other benefits (language courses, Multisport card, Pluralsight online training, home office, sick days, coffee and snacks in the office, ...)

We look forward to hearing from you!


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Address
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Required education: Secondary education or professional training with a school-leaving exam
Required languages: English (Intermediate)
Benefits: Bonuses, Notebook, Flexible start/end of working hours, Transport allowance, Meal tickets / catering allowance, Holidays 5 weeks, Educational courses, training, Refreshments on workplace, Contribution to sport / culture / leisure, Education allowance, Sick days, Occasional work from home, Corporate events, Work mostly from home, Individual schedules of working hours, More than 5 weeks of vacation, A longer unpaid leave, The possibility of study leave
Listed in: IS/IT: Application and system development, IT Analyst, Tester
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract
Employer type: Employer