Xitee? What are we doing? Who are we?

We are a software service provider for customers in German-speaking countries. As a result, we hold a strong competitive edge in the market and are involved in tenders for latest projects in the German market. We work on a number of projects in parallel in three areas, namely Finance & Energy, Health and Digital Business. Thanks to this, we are able to select a project that really suits each team-member. Due to the variety of projects and services, we offer a great opportunity for career growth and gaining responsibility. You can learn and soon grow on our projects. Our values are based on a balance of freedom & responsibility - we have flexible working hours and unlimited home office. It's up to you whether you want to work from home, commute to our highly equipped offices in the centre of Prague, or choose your own convenient combination.
We are not a corporation, we have a very personal approach, and offer lots of benefits, company events, techbeering, language courses, and most importantly a pleasant working environment. We are supportive, trustful, motivating.

Mobile Developer

NĚCO O NÁS

Naše zákazníky máme primárně ve třech hlavních sektorech.

Ve Finance&Energy působíme ve vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finance sektor je oblast, na které jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme, máme proto bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme zbrusu nový tradingový systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Health spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG jejich pacientů.

Třetím a naším nejnovějším sektorem je Digital Business. Držíme krok, a otevřeli jsme další příležitosti v této rostoucí oblasti, a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů, bežící na Microsoft cloud services (Azure).

Dáváme důraz na kvalitu
Naším cílem je vyvíjet vysoce kvalitní software pro naše zákazníky a proto neustále sledujeme moderní trendy, vylepšujeme naše QA procesy, dbáme na best practices a snažíme se navrhovat SW tak, aby byl dlouhodobě udržovatelný

POPIS POZICE

 • budete vyvíjet zakázkové mobilní aplikace nové generace
 • budete pracovat na nových projektech pro zahraniční zákazníky, především z Německa
 • budete vyvíjet jak aplikace pro Android, tak pro iOS
 • je zde možnost zapojit se do návrhu architektury, analýzy požadavků i testování
 • můžete spolupracovat s interním grafikem, interními frontend i backend programátory webových aplikací
 • budete součástí malého Scrum týmu, který dbá na čistotu kódu, jeho vysokou kvalitu a pravidelnou údržbu


CO OD VÁS OČEKÁVÁME

 • min. 1 rok zkušeností s vývojem v oblasti mobilních aplikací
 • praxe s Ionic Cross-Platform mobilním vývojem podmínkou
 • zkušenost s technologií React Native výhodou
 • chceme člověka, který chce neustále vstřebávat nové technologie a nové přístupy
 • pozitivní přístup
 • znalost AJ alespoň na úrovni B1-2 (být schopen domluvit se s kolegy v zahraničí)


VÝHODOU BUDE

 • znalost frontendových technologií Angular nebo React
 • znalost programovacích jazyků Kotlin nebo Java
 • zkušenost s technologií Jetpack Compose
 • zkušenost s agilním vývojem nebo DevOps
 • zkušenosti s vývojem pro iOS, web a znalosti SQL

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT ?

 • remote work, práce z domova odkudkoliv v ČR
 • různorodou práci a mezinárodní projekty
 • bonusy dvakrát ročně
 • flexibilní pracovní dobu
 • seberealizaci a možnost kariérního růstu
 • moderní kanceláře v centru Prahy (Nám. Republiky)
 • pohodový a přátelský kolektiv – žádné korporátní prostředí


A spoustu dalších výhod (jazykové kurzy, přístup do Pluralsight, home office, sick days, lítačka,…)


Pokud tě popis pozice zaujal, neváhej se nám ozvat !

[ENGLISH]

ABOUT US

Our customers are primarily from three main sectors.

At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Health, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third and our newest sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

We put a strong focus on quality
Our goal is to develop high quality software for our customers, so we constantly monitor modern trends, improve our QA processes, pay attention to best practices and strive to design software to be maintainable in the long term.

POSITION DESCRIPTION

 • You will develop next generation custom mobile applications
 • you will work on new projects for international customers, mainly from Germany
 • You will develop both Android and iOS apps
 • There is an opportunity to be involved in architecture design, requirements analysis and testing
 • You can work with an in-house graphic designer, in-house frontend and backend programmers of web applications
 • You will be part of a small scrum team that ensures clean code, high quality and regular maintenance

WHAT DO WE EXPECT FROM YOU

 • Min. 1 year of experience in mobile app development
 • Experience with Ionic Cross-Platform mobile development is the must
 • Experience with React Native technology as advantage
 • We want a person who wants to constantly absorb new technologies and new approaches
 • a positive attitude
 • Knowledge of English at least at B1 level (be able to communicate with colleagues abroad)

A PLUS, NO MUST

 • Knowledge of Angular or React frontend technologies
 • Knowledge of Kotlin programming language or Java
 • Knowledge of Jetpack Compose technology
 • Experience with agile development or DevOps
 • Experience with iOS, web development and knowledge of SQL

WHAT WE CAN OFFER?

 • Remote work (Home Office) from anywhere in Czech Republic
 • Being part of new and agile project
 • Further development of your skills and possibility of career growth
 • Bonus system (possibility twice a year)
 • Modern offices right in the center of Prague 1 (Namesti Republiky)
 • Many more company benefits (home office, sick days, paid public transport, Multisportcard, refreshments in the office, trainings,...)

Our team is looking forward to hearing from you :)


Information about position

Employer
xITee k.s.
Address
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Required education: Secondary education or professional training with a school-leaving exam
Required languages: English (Advanced) or German (Advanced)
Benefits: Bonuses, Notebook, Flexible start/end of working hours, Transport allowance, Meal tickets / catering allowance, Holidays 5 weeks, Educational courses, training, Refreshments on workplace, Contribution to sport / culture / leisure, Education allowance, Sick days, Occasional work from home, Corporate events, Work mostly from home, More than 5 weeks of vacation
Listed in: IS/IT: Application and system development, Android developer, iOS developer, JavaScript developer, React developer
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract, contract under Trade Certificate / Identification No.
Employer type: Employer