Starosta města Český Krumlov vyhlašuje dle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pozici

TAJEMNÍK / TAJEMNICE
Městského úřadu Český Krumlov

Místo výkonu práce: Městský úřad Český Krumlov

Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2021 nebo dohodou

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Charakteristika vykonávané činnosti dle § 110 zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích:

 • tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi,
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada obce.
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.


Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný
 • ovládá jednací jazyk.

2. Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu stanovené § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • má nejméně tříletou praxi

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním či služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce;

 • délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Splnění tohoto předpokladu prokazuje uchazeč čestným prohlášením.

3. Požadavky zaměstnavatele:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou vzdělání právního oboru či vzdělání ekonomického směru)
 • orientace v legislativě upravující oblast veřejné správy, zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, a další související předpisy,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů,
 • manažerské dovednosti, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů, schopnost zvládat stres a množství souběžných úkolů,
 • prezentační a komunikační dovednosti, spolehlivost a flexibilita,
 • velmi dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. „B“,
 • znalost cizích jazyků vítána.


Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
 • datum a podpis zájemce,
 • adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče.


K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • podepsané prohlášení uchazeče – „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ viz. http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/personal.xml,
 • motivační dopis,
 • koncepce řízení městského úřadu (v rozsahu nejvýše 3 normostran),
 • čestné prohlášení o délce a době praxe dle požadavku stanového v § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • vybraný uchazeč musí před uzavřením pracovního poměru předložit osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971.


Pokud uchazeč o jmenování do funkce vedoucího úřadu nepožádá o vrácení dokladů, budou ihned po ukončení VŘ skartovány.


Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 31. 7. 2021 osobně na podatelnu MěÚ, Kaplická ul. 439, nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu:

Město Český Krumlov
k rukám starosty Mgr. Dalibora Cardy
nám. Svornosti 1
381 18 Český KrumlovUzavřená obálka musí být viditelně označena textem:

„NEOTEVÍRAT – výběrové řízení tajemník/tajemnice MěÚ Český Krumlov“ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobnější informace:


Náplň práce:

Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov, telefon: 380 766 100

Náležitosti přihlášky:

Gabriela Šubrtová, mzdová účetní, telefon: 380 766 104


Informace o pozici

Společnost
Město Český Krumlov
Adresa
náměstí Svornosti 1, Český Krumlov – Vnitřní Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickdays, Možnost si napracovat hodiny
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Tajemník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

město Český Krumlov, Dalibor Carda
380 766 100
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.