Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Vedoucí oddělení pevence kriminality

Místo výkonu práce: Praha

Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení prevence kriminality

Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů (platové rozpětí 50 - 65 tis. Kč dle započitatelné praxe)

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (1. 8. 2021)

Charakteristika vykonávané práce: Metodické vedení oddělení prevence kriminality. Odpovědnost za plnění úkolů ve svěřené oblasti. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociálně-patologické jevy v kraji, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky, strategických dokumentů a akčních plánů v rámci prevence kriminality. Metodické vedení, spolupráce se zástupci v oblasti prevence kriminality na krajské úrovni, s ústředními orgány státní správy a manažery prevence kriminality v rámci obcí a měst. Tvorba projektů prevence kriminality v kraji. Zajišťování a administrování procesu poskytování programových a individuálních dotací v oblast prevence kriminality kraje. Spolupráce se subjekty, které se podílejí na realizaci prevence kriminality kraje, poskytování odborné konzultace.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost legislativy (zejména zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 165/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) a dalších souvisejících zákonů
 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • praxe v oblasti vedení/správy projektů a dotačních titulů vítána
 • praxe v oblasti bezpečnosti, prevenci kriminality vítána
 • zkušenosti s tvorbou metodických materiálů
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost stanovit prioritu úkolů
 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
 • schopnost týmové spolupráce

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • pružnou pracovní dobu
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy
 • možnost dalšího vzdělávání
  služební notebook a mobilní telefon
 • zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, stravenky, flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací, možnost stravování v budově úřadu)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail. (Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa).

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • vypracovaný návrh koncepce oddělení (v rozsahu max. 1 strany formátu A4)

Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího úředníka je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč dále připojí:

 • lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení
 • čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 21. 6. 2021 na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – vedoucí oddělení prevence kriminality“.

Další informace Vám poskytne Ing. Pavel Baláž, vedoucí Odboru Bezpečnosti a krizového řízení, tel.: 257 280 586, GSM: 702 168 124


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 50 000 – 65 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Vlastní organizace náplně práce, Individuální rozpočet na osobnostní růst
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Zdravotnictví a sociální péče, Kurátor, Sociální pracovník, Psycholog, Úředník, Referent, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.