Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

tajemnice Městského úřadu Odolena Voda
v souladu se Zákonem č.312/2020 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda

Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: ihned, nebo dle dohody
Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek

Platová třída 11 dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů


Charakteristika vykonávané činnosti
Vedoucí odboru správy majetku zajišťuje zejména aktivní výkon a správu v těchto činnostech:

 • Správa majetku města
 • investiční výstavba města, dotační tituly
 • Veřejné zakázky
 • Agenda odpadového hospodářství
 • Agenda ČOV
 • Veřejná autobusová doprava
 • ostatní technické a administrativní činnosti

Předpoklady pro výkon funkce podle 5 4 odst. 1)zákona č.3t2/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku ]-8 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestní čin spáchaný z nedbalosti a jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jakoby nebyla odsouzena).

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání, výhodou technického či ekonomického zaměření
 • manažerské schopnosti, schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu),
 • administrativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost,
 • znalost práce na PC,
 • praxe výkonu práce ve státní správě výhodou

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • kontaktní spojení
 • datum a podpis uchazeče'

K přihlášce uchazeč připojí

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež3 měsíce; u cizích státních příslušníků té obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další požadavky na uchazeče výhodou:

 • Znalost Zákona o veřejných zakázkách a stavebního zákona
 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti
 • Řidičské oprávnění

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 28. 5.2021 do 10:00 hod na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24,250 70 Odolena Voda v označené obálce ,,Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda" s uvedením jména, adresy uchazeče a adresáta.


Na ústní pohovory budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří splnili požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady (k ústním pohovorům nezveme uchazeče, kteří nepředložili úplné přihlášky, včetně všech zákonem stanovených dokladů, anebo kteří nesplňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru).


Informace o pozici

Společnost
Město Odolena Voda
Adresa
Dolní náměstí 14, Odolena Voda
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 30 000 – 45 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, 13. plat, Možnost si napracovat hodiny
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.