Pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: dle dohody

Platová třída 9 dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 Charakteristika vykonávané činnosti – Samostatný referent ekonomického odboru

1) Samostatné vedení ucelené agendy místních poplatků

2) Správní řízení

3) Vymáhání pohledávek

4) Zpracování statistických hlášení

5) Vybrané účetní operace

 

 Předpoklady pro výkon funkce podle § 4 odst. 1) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

· fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let

· občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk

· způsobilost k právním úkonům

· bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný v nedbalosti a jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

 

Požadavky na uchazeče:

· úplné středoškolské vzdělání, ideálně ekonomického směru

· znalost příslušných právních předpisů

· schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), administrativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost

· velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office - podmínkou, IS VERA, GINIS – výhodou)

· praxe výkonu práce ve veřejné správě výhodou

· zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

· znalost daňového řádu výhodou

 

 Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul uchazeče

· datum a místo narození uchazeče

· státní příslušnost uchazeče

· místo trvalého pobytu uchazeče

· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

· kontaktní spojení (telefon, e-mail)

· datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

· strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením

· úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 28. 5. 2021 do 10:00 hodin do podatelny Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda v obálce označené "Výběrové řízení – referent/ka EO“ s uvedením jména, adresy uchazeče a adresáta.


Informace o pozici

Společnost
Město Odolena Voda
Adresa
Dolní náměstí 14, Odolena Voda
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, 13. plat, Možnost si napracovat hodiny
Zařazeno: Administrativa, Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Úředník, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.