Tajemnice Městského úřadu Odolena Voda

v souladu se Zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Vedoucí/ho ekonomického odboru Městského úřadu Odolena Voda

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Odolena Voda

Předpokládaný nástup: ihned, nebo dle dohody

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek

Platová třída 11 dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (k platu bude připočten příspěvek za vedení a osobní příplatek)

Popis pracovní pozice:

· Řízení činností a procesů ekonomického odboru, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava rozpočtu města.

Požadavky zaměstnavatele:

· Minimálně středoškolské, ideálně vysokoškolské vzdělání se zaměřením zejména na ekonomiku, finance, účetnictví nebo veřejnou správu.

· Znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územních samosprávných celků.

· Znalost účetnictví ÚSC

· Znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy.

· Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.

· Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat.

· Schopnost rychlé orientace v nové problematice.

· Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.

· Organizační a rozhodovací schopnosti.

· Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.

· Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.

· Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností

· Výhodou znalost SW VERA

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

1)Splňuje předpoklady pro výkon funkce podle § 4 odst. 1) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

· fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

· občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

· způsobilost k právním úkonům,

· bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestní čin spáchaný z nedbalosti a jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:

Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.

Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul uchazeče,

· datum a místo narození uchazeče,

· státní příslušnost uchazeče,

· místo trvalého pobytu uchazeče,

· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

· kontaktní spojení,

· datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí:

· strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením,

· úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

· Osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971

· Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 11.06.2021 do 09:00 hod na podatelnu Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, 25070 Odolena Voda v označené obálce „Výběrové řízení –vedoucí EO -NEOTVÍRAT“ s uvedením jména, adresy uchazeče a adresáta.

Na ústní pohovory budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří splnili požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady (k ústním pohovorům nezveme uchazeče, kteří nepředložili úplné přihlášky, včetně všech zákonem stanovených dokladů, anebo kteří nesplňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu.


Informace o pozici

Společnost
Město Odolena Voda
Adresa
Dolní náměstí 14, Odolena Voda
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Plat
Plat: 40 000 – 55 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, 13. plat, Možnost si napracovat hodiny
Zařazeno: Bankovnictví a finanční služby, Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Ekonom, Finanční ředitel/manažer, Účetní, Finanční účetní, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel