Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze hledá vhodné uchazeče na pozici

Odborný rada - právník

Ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo státního zaměstnance – odborného rady (ID SM 61) v oddělení právním a kontrolním - systemizované ve služebním úřadě Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze v oborech služby:

zdravotnictví a ochrana zdraví,
legislativa a právní činnost.
Místem výkonu služby na služebních místech je hl. m. Praha.

Služba na služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným měsícem nástupu do služby na služebních místech je květen/červen 2021.

Služební místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Popis služebního místa:

Odborný rada (12. PT) v oddělení právním a kontrolním zejména:

podílí se na přípravě koncepčních a metodických materiálů včetně standardizace kontrolních postupů,
účastní se v odůvodněných případech výkonu SZD a jiných úředních úkonů na místě,
je oprávněnou úřední osobou ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě kontrolních zjištění z výkonu státního zdravotního dozoru, zejm. o přestupcích; připravuje návrhy rozhodnutí a jiných procesních úkonů,
podílí se na prošetřování stížností dle § 175 správního řádu a vyřizování podnětů k zahájení správního řízení,
podílí se na sjednávání smluvních závazkových vztahů souvisejících s provozem služebního úřadu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.), kontroluje jejich soulad s právními předpisy (občanský zákoník, zákon o majetku státu apod.), zajišťuje jejich interní registraci,
podílí se na evidenci, event. i vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
vyřizuje žádosti povinných (daňových subjektů) o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS,
je oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů při výkonu SZD ze strany státních zaměstnanců zařazených v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS,
provádí kontrolu nad dodržováním zákonnosti ve správních řízení vedených oprávněnými úředními osobami v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS,
provádí vnitřní kontrolu nad ostatní úřední činností a poskytuje zaměstnancům KHS právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů v ochraně veřejného zdraví a provozem úřadu,
zastupuje KHS v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci.
Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

je státním občanem České republiky, občanem jiného státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1],
dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem příp. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;
má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením; služební orgán ověří u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5 zákona.

2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem ředitele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 ze dne 17. 12. 2020, kterým se stanoví obory služby a další požadavky na služební místa systemizovaná v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, kterým je:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru „Právo a právní věda“
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o získání odborné kvalifikace v příslušném oboru. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru.

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 26. 4. 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: hhcai8e.

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „VŘ ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK“. Formuláře vztahující se k výběrovému řízení jsou k dispozici na: www.khsstc.cz v záložce Volná místa/nabídka služebních míst.

 

 


 
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“ a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

 


Informace o pozici

Společnost
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Adresa
Dittrichova 329/17, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Možnost studijního volna
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Naděžda Hofštetrová
Dittrichova 329/17, 12801 Praha – Nové Město, Česká republika
234 118 278
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.