xITee k.s. je IT společnost se sídlem v centru Prahy s bohatou zkušeností s vývojem a údržbou software, s projekty různé velikosti, složitosti a použitých technologií. Soustředíme se na vysokou kvalitu a spokojenost zákazníků. Disponujeme týmem zkušených developerů, kteří jsou odhodláni odvést vždy nejlepší výkon.

Java anebo C# Developer in Energy, Finance or Health sector

Hledáme nové kolegy, práce odkudkoliv z domova v ČR s občasným dojížděním do naší kanceláře v centru Prahy (dle domluvy).

NĚCO O SEKTORECH, VE KTERÝCH PŮSOBÍME

SECTOR Energy (JAVA)

Nová transparentní platforma dešifruje německý elektrický systém pro všechny zúčastněné občany. Snadno srozumitelná grafika vizualizuje nejdůležitější informace o elektřině v Německu – například plánovanou a skutečnou výrobu z větrných, solárních nebo jiných zdrojů, velkoobchodní ceny nebo národní spotřebu. Články v pozadí vysvětlují účinky a korelace v srozumitelném jazyce.
Backend aplikace je blízko k systému přijímání a zpracování dat trhu s elektřinou v reálném čase, běží v režimu 24/7 s funkcemi automatického obnovení. Přijatá data jsou filtrována, normalizována, ověřena a připravena k vizualizaci. Součástí platformy je datový sklad, který uchovává historii po dobu 5 let.

Použité technologie:
Java 1.8, Spring, Hibernate, Vaadin, RabbitMQ, Apache POI, TomCat, SQL, PostgreSQL, Power Shell, Windows Server

SECTOR Health (JAVA)

Webová aplikace pro reporting pomocí různých systémů a prostředí. Produkt, který se skládá z několika webových aplikací e(platforma pro různé specializované služby zdravotního pojištění a nabízí řešení pro bezpečný přenos dat mezi členskými společnostmi a mezi členskými společnostmi našeho klienta).

Společnost xITee vytvořila nové webové aplikace. Aplikace používá POache Apache pro analýzu a generování zpráv s webovým rozhraním vytvořeným ve Vaadinu.
Je to aplikace pro vytváření, správu a zasílání zpráv do webového rozhraní ve Vaadinu / JSF / JavaScript, backend v Spring Bootu. Její zabezpečení zajišťuje Google Keyczar. Aplikace běží v několika různých prostředích: servery Tomcat a JBoss EAP a na databázích DB2, MSSQL, Oracle11g, PostgreSQL. Při vývoji byly použity: Vaadin, JavaScript a Spring Framework.

SECTOR Finance


Klientská aplikace (JAVA)

Společnost xITee spolupracovala se společností HBSN AG na vývoji webové aplikace pro našeho klienta. V této aplikaci si zákazníci našeho klienta mohou zkontrolovat svůj bonusový status, odeslat fakturu k úhradě a najít další užitečné funkce, jako jsou kontaktní údaje pro všechny pobočky (a mají šanci zkontrolovat své údaje a označit je jako „oblíbené“ na svém dashboardu). Cílem bylo vytvořit uživatelsky přívětivou službu orientovanou na zákazníka, která jim ušetří čas a tím vytvoří přidanou hodnotu.

Použité technologie:
JAVA 11, Spring Boot, Hibernate, Flyway, MariaDB Galera Cluster, SonarQube, Tomcat, Spring Security, SAML,/OAuth, 2FA , JWT, Ldap, Spring Data Rest, Spring Integration, Angular 8, RxJS, Apache httpd, Docker, CENTOS/RHEL, JIRA, Confluence, Bitbucket, Maven, JUnit, Jasmin, Selenium

Klientská platforma (.NET)

Budujeme velmi inovativní novou platformu. Architektura je založena na platformě Microsoft Azure, .NET 5, C # jako programovací jazyk. Pro front-end bude použit Angular. Vysoká kvalita softwaru je nezbytná a bude podporována automatizací testů (testy jednotek a integrace). Tým bude organizován podle agilní metodiky Scrum založené na sadě nástrojů Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo).

Použité technologie:
C# and .NET framework, MS SQL Server or other database, RESTful service, API or .NET core development, WPF or UWP, cloud app development (MS Azure), Docker and Kubernetes principles, architecture designNĚCO O TOBĚ
Jako Java Developer budeš mít příležitost zasahovat do všech fází projektu – od nastavení požadavků, poskytování odhadů vývoje, navrhování až po implementace softwaru. Tvým úkolem bude také umět zanalyzovat stávající řešení a podílet se na jejich optimalizaci, a proto hledáme zodpovědného a samostatného kolegu.

Na projektech můžeš očekávat:

Java 1.8, Spring, Hibernate, Vaadin, RabbitMQ, Apache POI, TomCat, SQL, PostgreSQL, Power Shell, Windows Server, XML

C# and .NET framework, MS SQL Server or other database, RESTful service, API or .NET core development, WPF or UWP, cloud app development (MS Azure), Docker and Kubernetes principles, architecture design

Nástroje, které používáme – JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Výhodou, ale ne podmínkou je znalost JavaScript (Frontend) - Angular, React, HTML, CSS, MSSQL

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk B1/B2 a výše (komunikace s klientem a týmem)

Německý jazyk – úroveň B2 a výše (komunikace s klientem v NJ) není podmínkou, ale velkou výhodou

Nevadí, když nebudeš znát všechno – stačí mít alespoň přehled a chuť učit se dál!

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT ?

 • Remote work, práce z domova
 • Různorodou práci a mezinárodní projekty
 • Bonusy dvakrát ročně
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Seberealizaci a možnost kariérního růstu
 • Moderní kanceláře v centru Prahy (Nám. Republiky)
 • Pohodový a přátelský kolektiv – žádné korporátní prostředí
 • A spoustu dalších výhod (jazykové kurzy, přístup do Pluralsight, home office, sick days, lítačka,…)

Pokud tě popis pozice zaujal, neváhej se nám ozvat !

_______________

We are looking for new colleagues, who are able to come time to time to our office in center of Prague.

SOMETHING ABOUT THE SECTORS IN WHICH WE OPERATE

SECTOR Energy (JAVA)

The new transparent platform decrypts the local electrical system for all participating citizens. Easy-to-understand graphics visualize the most important information about electricity in particular location - such as planned and actual production from wind, solar or other sources, wholesale prices or national consumption. Background articles explain the effects and correlations in plain language.
The backend application is close to the system of receiving and processing electricity market data in real time, running 24/7 with automatic recovery features. Received data is filtered, normalized, verified and ready for visualization. The platform includes a data warehouse that keeps a history for 5 years.

Technologies used:
Java 1.8, Spring, Hibernate, Vaadin, RabbitMQ, Apache POI, TomCat, SQL, PostgreSQL, Power Shell, Windows Server

SECTOR Health

Application SW (JAVA)

Web application for reporting using various systems and environments.
Our client associates the general interests of private health insurance companies. It operates a product that consists of several web applications (a platform for various specialized private health insurance services and offers solutions for secure data transfer between member companies and between member companies and our client's Association).

XITee has created new web applications. The application uses POache Apache to analyze and generate reports with a web interface created in Vaadin.
It is an application for creating, managing and sending messages to the web interface in Vaadin / JSF / JavaScript, a backend in Spring Boot. It is secured by Google Keyczar. The application runs in several different environments: Tomcat and JBoss EAP servers and on DB2, MSSQL, Oracle11g, PostgreSQL databases. The following were used in the development: Vaadin, JavaScript and Spring Framework.

SECTOR Finance

Client's application (JAVA)

xITee worked with HBSN AG to develop a web application for our client. In this application, our client's customers can check their bonus status, send an invoice for payment and find other useful features such as contact details for all branches (and have a chance to check their details and mark them as "favorites" on their dashboard). The goal was to create a user-friendly customer-oriented service that would save them time and thus create added value.

Technologies used:
JAVA 11, Spring Boot, Hibernate, Flyway, MariaDB Galera Cluster, SonarQube, Tomcat, Spring Security, SAML, / OAuth, 2FA, JWT, Ldap, Spring Data Rest, Spring Integration, Angular 8, RxJS, Apache httpd, Docker, CENTOS / RHEL, JIRA, Confluence, Bitbucket, Maven, JUnit, Jasmin, Selenium

Client's Platform (.NET)

We are building very innovative new platform. Architecture is based on Microsoft Azure platform, .NET 5, C# as programming language. For front-end Angular will be used. High software quality is essential and will be supported by a test automation (unit and integration tests).The team will be organised following agile Scrum methodology powered by Atlassian tool suite (Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo).

Technologies used:
C# and .NET framework, MS SQL Server or other database, RESTful service, API or .NET core development, WPF or UWP, cloud app development (MS Azure), Docker and Kubernetes principles, architecture design

SOMETHING ABOUT YOU

As a JAVA or .NET Developer, you will have the opportunity to intervene in all phases of the project - from setting requirements, providing development estimates, design to software implementation. Your task will also be able to analyze existing solutions and participate in their optimization, and therefore we are looking for a responsible and independent colleague.

On projects you can expect:

Java 1.8, Spring, Hibernate, Vaadin, RabbitMQ, Apache POI, TomCat, SQL, PostgreSQL, Power Shell, Windows Server, XML

C# and .NET framework, MS SQL Server or other database, RESTful service, API or .NET core development, WPF or UWP, cloud app development (MS Azure), Docker and Kubernetes principles, architecture design

The tools we use - JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins / Bamboo

The advantage, but not the condition, is the knowledge of JavaScript (Frontend) - Angular, React, HTML, CSS, MSSQL

Language skills:

English language B1 / B2 and higher (communication with client and team)

German language - level B2 and higher (communication with the client in German) is not a must, but a great advantage

It doesn't matter if you don't know everything - just at least have an overview and a desire to learn further!

WHAT CAN WE OFFER YOU?

 • Remote work, Work from home
 • Diverse work and international projects
 • Bonuses twice a year
 • Flexible working hours
 • Self-realization and the possibility of professional growth
 • Modern offices in the center of Prague (Nám. Republiky)
 • Relaxed and friendly team - no corporate environment
 • And lots of other benefits (language courses, access to Pluralsight, home office, sick days, flyer,…)

If you are interested in any position, do not hesitate to contact us!


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Adresa
Česká republika
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá) nebo Němčina (Středně pokročilá)
Benefity: Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Dovolená více než 5 týdnů
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, SW architekt, Programátor, Java vývojář, .NET vývojář, C# vývojář
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO
Zadavatel: Zaměstnavatel