Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Ředitel/ka Oblastního muzea Praha-východ, PO

Charakteristika vykonávané práce: Organizace a řízení Oblastního muzea Praha-východ, příspěvkové organizace (dále jen OMPV), plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, komunikace se zřizovatelem, pořádání výstavních akcí, jiných kulturních pořadů (např. koncertů, divadel, filmových představení), odborných seminářů, zajišťování publikační činnosti.

Platové zařazení: platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady pro výkon funkce:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického, právního nebo technického zaměření výhodou)
 • znalost právních předpisů (č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
 • znalost práce na PC - MS Office na uživatelské úrovni + SW pro evidenci sbírek výhodou
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • alespoň 2 roky praxe v příspěvkové organizaci nebo v územním samosprávném celku
 • zkušenost s řízením kolektivu
 • manažerské schopnosti
 • zkušenost s řízením projektové činnosti
 • prokázání znalostí v oblasti práce OMPV v uplynulých 5 letech
 • organizační a komunikační dovednosti
 • zkušenost s vedením a provozem kulturního zařízení výhodou
 • zkušenost se spoluprací s médii výhodou
 • publikační činnost výhodou
 • řidičský průkaz sk. B

Uchazeč si vyhotoví přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa.

K přihlášce přiloží tyto doklady:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • motivační dopis max. 1 strana A4
 • vypracovaný návrhKoncepce činnosti Oblastního muzea Praha-východ, příspěvkové organizace do roku 2025“, který bude obsahovat představy o rozvoji muzea v níže uvedených oblastech (v rozsahu min. 3 a max. 5 stran formátu A4):
 • výstavní: návrhy na úpravy expozic v objektech ve správě OMPV, návrhy na uskutečnění krátkodobých výstav v letech 2022-2023 v objektech ve správě OMPV,
 • prezentační: návrhy konkrétní možnosti prezentace s předpokládanou finanční náročností a očekávanými dopady prezentace
 • vzdělávací: návrhy odborných i popularizačních společensko-vzdělávacích projektů pro veřejnost
 • kooperace: návrhy na zapojení lokální kulturní komunity do činnosti OMPV
 • sbírkové: rozšiřování/redukce sbírek OMPV, evidence sbírek, nákup předmětů se sbírkovým potenciálem
 • personální: návrhy na změnu skladby zaměstnanců/doplnění specifických znalostí stávajících zaměstnanců s ohledem na spravované kulturní dědictví (knihovna, sbírkové předměty, archiválie)
 • finanční: výhled střednědobý 2022-2023, výhled dlouhodobý 2022-2025.
 • souhlas se zveřejněním návrhu „Koncepce činnosti Oblastního muzea Praha-východ, příspěvkové organizace do roku 2025“


Obhajoba rozvojové koncepce bude probíhat při osobním pohovoru.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 1. 2. 2021 do 13:00 hod. do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka OMPV“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, tel.: 257 280 872, 607 059 499.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení
Zařazeno: Kultura, umění a tvůrčí práce, Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Marketingový ředitel/manažer, HR ředitel/manažer, Výkonný ředitel, Ředitel instituce, Provozní ředitel/manažer, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.