Úřad MČ Praha 11 (Jižní Město)

vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 11,
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11

vyhlašuje dne 04.01.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací pro Odbor dopravy

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací
Platové zařazení: 10. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění :

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost,
e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění
pozdějších předpisů tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení, které bude vždy přílohou oznámení o
vyhlášení výběrového řízení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.
prosinci 1971.

požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření:

 • stavební obory, výhodou dopravní stavby

požadované znalosti:

 • znalost platné legislativy vztahující se k činnosti oddělení výhodou
 • výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
 • vítána znalost problematiky vlastnických vztahů na úseku pozemních komunikací
 • velmi dobré uživatelské znalosti MS Office
 • praxe v obdobné funkci nebo oblasti alespoň 3 roky výhodou
 • zkušenosti s vedením týmu výhodou

další dovednosti, schopnosti:

 • prezentační a komunikační dovednosti
 • schopnost zvládat stresové situace
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita, aktivní přístup při řešení problémů
 • aktivní řidič/ka sk. B
 • vítána znalost území MČ a její dopravní obslužnost

nabízíme benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • 5 dnů zdravotního volna

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit:

 1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 3. ověřenou kopii lustračního osvědčení (event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení)
 4. čestné prohlášení k lustračnímu osvědčení
 5. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 03.02.2021 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:

Úřad městské části Praha 11
personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

obálku označit slovy: "Výběrové řízení - pozice vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací pro Odbor dopravy"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Praha 04.01.2021

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11


Informace o pozici

Společnost
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Adresa
Ocelíkova 672/1, Praha – Háje
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Plat
Plat: 21 260 – 31 240 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.