Středočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Ředitel/ka Krajského úřadu Středočeského kraje

Místo výkonu práce: Praha

Platové zařazení: třída 15 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce:

Kompetence ředitele/ředitelky krajského úřadu jsou stanoveny ustanovením § 69 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úřadu stanoví
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk a který splňuje další předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.

Dále musí být splněny podmínky stanovené § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění:

Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., a má nejméně tříletou praxi

a) jako vedoucí zaměstnanec nebo

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, zejména územní samosprávy
 • přehled o činnostech vykonávaných Krajským úřadem Středočeského kraje v samostatné a přenesené působnosti
 • znalost právních předpisů územní samosprávy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, vše ve znění pozdějších předpisů
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • zkušenosti v oblasti eGovernmentu, včetně znalosti právních předpisů v této oblasti
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 • manažerské schopnosti, koordinační a organizační dovednosti, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů
 • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • etickou a morální integritu
 • znalost v oblasti systémů kvality, řízení projektů a řízení procesů
 • znalost v procesech řízení lidských zdrojů
 • zkušenosti s řízením většího kolektivu
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • časová flexibilita

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis
 • kontaktní spojení

(Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa).

K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (popř. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb. (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)
 • čestné prohlášení dle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.
 • čestné prohlášení dle § 69 odst. 4 zák. č. 129/2000 Sb.
 • vypracovaný návrh koncepce řízení krajského úřadu (v rozsahu max. 3 stran A4)

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 15. 1. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka Krajského úřadu Středočeského kraje“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu, tel.: 257 280 178.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv

v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Středočeský kraj
Adresa
Zborovská 81/11, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, HR ředitel/manažer, Project Manager, Úředník, Výkonný ředitel, Ředitel instituce, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Krajský úřad Středočeského kraje
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.