Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
generálního ředitele

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru lékařství, ekonomika nebo právo
minimálně desetiletá praxe na místě vedoucího zaměstnance
praxe v řídící funkci ve zdravotnickém zařízení s akutní lůžkovou péčí minimálně pět let
praxe v řídící funkci s kolektivem větším než 100 zaměstnanců minimálně tři roky
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
schopnost efektivní komunikace
schopnost motivovat podřízené
vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
zkušenosti s projektovým řízením
schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres
znalost legislativy v oblasti činnosti obchodních společností
znalost systému ekonomiky zdravotní péče
znalost postupů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
vítána zkušenost s řízením investičních projektů
vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj)

Rámcová pracovní náplň:
plnění úkolů vedoucího zaměstnance
jednání ve věcech společnosti podle stanov a vnitřních organizačních norem
zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj v rozsahu daném stanovami a vnitřními organizačními normami
spolupráce s představenstvem a dozorčí radou společnosti

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
informace o referenčních projektech ve zdravotnictví
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa generálního ředitele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
písemná koncepce organizace řízení a rozvoje zařízení (v rozsahu max. 10 stran formátu A4)

Doplňující informace:
součástí výběrového řízení může být i psychologické testování
předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody
platové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče i jiné, pomocné nástroje výběru, například psychologické testy.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo
předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-GŘ KZ - NEOTVÍRAT“
nejpozději do 29. 1. 2021 na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.
k rukám Ing. Mgr. Bc. Vlasty Kašparové
Sociální péče 3316/12a
401 13 Ústí nad Labem


Informace o pozici

Společnost
Krajská zdravotní, a.s.
Adresa
Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem – Severní Terasa
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Základní) nebo Němčina (Základní) nebo Francouzština (Základní)
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas
Zařazeno: Vrcholový management, Generální ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.