Ministerstvo dopravy

Ministerský rada v Oddělení podpory veřejných zakázek

Právník/právnička

Odbor právní Ministerstva dopravy hledá nového kolegu na pozici právník/právnička do Oddělení podpory veřejných zakázek v Sekci legislativní a právní.

Charakteristika pracovní činnosti:

· vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastí;

· poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a souvisejících oblastech;

· podpora při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele);

· připravování návrhů interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a spolupráce při jejich projednávání;

· zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci meziresortního připomínkového řízení v oblasti veřejných zakázek;

· vypracování právních stanovisek a výkladů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech v Ministerstvu dopravy a vybraných případech v resortu dopravy;

· tvorba služebních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek v Ministerstvu dopravy;

· zastupování Ministerstva dopravy coby zadavatele v řízeních před vnitrostátním orgánem dohledu a dále před příslušnými soudy v řízeních podle soudního řádu správního;

· řešení sporných či jinak věcně a právně složitých případů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech.

Požadavky kladené na uchazeče:

a) je státním občanem/kou České republiky, občanem/kou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/kou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]. Uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/a doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel/ka, který/á není státním občanem/kou České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval/a alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];

d) je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel/ka státním občanem České republiky, je povinen/a doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4];

e) dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

1) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 10 státního tajemníka v Ministerstvu dopravy, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa ostatních zaměstnanců v Ministerstvu dopravy, v platném znění, kterým je odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program Právo a právní věda ve studijním programu Právo.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny, tj. vysokoškolského diplomu;

1) státní zaměstnanec/kyně podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo. Jiná osoba podá podle § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce.

[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel/kou státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel/ka pobýval/a v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Nabízíme:

· zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;

· možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;

· pracoviště v centru Prahy;

· odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;

· plný pracovní úvazek;

· pracovní poměr je na dobu neurčitou;

· nástup v prosinci 2020.

Dále nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), zvýhodněné jazykové kurzy, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, kartu Multisport, Unišeky, možnost umístění dítěte v dětské skupině Mašinka v budově ministerstva, příspěvek na dětskou rekreaci, lístky do divadla aj.

Práce na obsazovaném místě je vhodná i pro absolventy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. října 2020, tj. v této lhůtě

• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta(a)mdcr.cz, nebo

• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: n75aau3).

Obálka, resp. datová zpráva, či předmět emailu obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č. j. 49/2020-010-VR“.

!!POKUD ZAŠLETE VAŠE DOKUMENTY FORMOU "ODPOVĚDĚT NA TENTO INZERÁT", NEBUDETE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZAŘAZEN/A. JE NUTNÉ DODRŽET NĚKTERÝ Z VÝŠE UVEDENÝCH POSTUPŮ.!!

Žádost o přijetí do služebního poměru a oznámení o vyhlášení výběrového řízení naleznete na úřední desce Ministerstva dopravy (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-slu-(76)?returl=/Ministerstvo/Uredni-deska).

Získaná data budou Ministerstvem dopravy zpracována:

· pouze za účelem výběru vhodného uchazeče/vhodné uchazečky a následného uzavření smlouvy s vybraným uchazečem/uchazečkou;

· po dobu, než bude nalezen vhodný/á uchazeč/ka v rámci výběrového řízení č. j. 8/2020-010-VRZP, a dále za účelem ochrany oprávněných zájmů Ministerstva dopravy např. pro případ stížností neúspěšných uchazečů a to po dobu 1 roku.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našem informačním memorandu (mdcr.cz) s odkazem na pověřence.


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo dopravy
Adresa
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Zařazeno: Administrativa, Právní služby, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Právník, Úředník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.

Pozice je vhodná i pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

Pozice je vhodná i pro důchodce.


Ministerstvo dopravy, Tereza Hlavatá
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.