Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě
na Moravě.

Ředitelka/ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

Požadavky:

· vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

· orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled

· znalost fungování a financování příspěvkových organizací

· minimálně dvouletá zkušenost s vedením a rozvojem lidí

· schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál

· aktivní znalost anglického jazyka

· organizační a řídící schopnosti

· schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat, vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení

· komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat vysokou úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi působícími na úseku kultury

· vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost

· vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích

· uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)

· občanská a morální bezúhonnost

Výhodou:

· zkušenosti s řízením organizace muzejního typu

· orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče

· aktivní znalost německého jazyka

Nabízíme:

· pracovní poměr na dobu neurčitou

· platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

· možnost nadtarifních a mimořádných složek platu

· možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje

· nástup nejdříve možný po jmenování Radou Kraje Vysočina (předpokládaný termín únor 2021)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

· jméno a příjmení uchazeče

· místo trvalého pobytu uchazeče

· kontaktní spojení (telefon, e-mail)

· datum a podpis uchazeče

K písemné přihlášce je nutné přiložit:

· strukturovaný profesní životopis

· motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu

· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

· doložení minimálně dvouleté praxe s vedením a rozvojem lidí (potvrzení zaměstnavatelů/kopie pracovněprávních dokumentů/čestné prohlášení)

· návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu odborného směřování a financování organizace s ohledem na ekonomické dopady navrhovaných opatření s výhledem na 3 roky, v max. rozsahu 4 stran formátu A4

· originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 12. 2020 do 12.00 hodin.Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.

Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické pohovory.

Úplné znění inzerátu společně s bližšími informacemi najdete na www stránkách Kraje Vysočina v sekci volná pracovní místa, pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací). Reagovat na toto výběrové řízení můžete nejdéle do 26. 6. 2020 do 12.00 hod. Aby Vám nějaké další nové vyhlášené výběrové řízení neuniklo, můžete si zde nastavit odběr novinek.

Kontaktní osoba pro případné další informace:

Mgr. Lenka Novotná, odd. kultury, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 564 602 382.


Informace o pozici

Společnost
Kraj Vysočina
Adresa
Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Angličtina (Pokročilá)
Plat
Plat: 35 000 – 47 000 Kč / měsíc
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů
Zařazeno: Administrativa, Kultura, umění a tvůrčí práce, Státní a veřejná správa, Ředitel instituce
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.