Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 3 služebních míst:

Odborný rada – právník – SM 355 ve 13. platové třídě

Odborný rada – právník – SM 356 a 357 ve 12. platové třídě

Co Vás čeká:

 • Tvorba koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti;
 • Samostatné zajišťování a vyřizování složité právní agendy HS HMP;
 • Vykonávání komplexních právních činností v oborech daných právními předpisy, kterými jsou dány pravomoci HS HMP;
 • Vedení správních řízení dle věcné a místní příslušnosti HS HMP dané platnými právními předpisy;
 • Zpracovávání správní a odborné rešerše ke konkrétním případům, realizovaným v rámci rozhodovacích pravomocí;
 • Rozhodování o ukládání pokut; řešení problematiky opravných prostředků proti rozhodnutím HS HMP jako orgánu ochrany veřejného zdraví včetně koordinování zpracování dílčích vyjádření potřebných k předložení správního spisu odvolacímu orgánu; zajišťování styku HS HMP jako orgánu ochrany veřejného zdraví s ostatními orgány státní správy;
 • Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností hl. m. Prahy ve formě stanovené v § 85 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění;
 • Stanovení obecných postupů aplikace právních předpisů v ochraně veřejného zdraví;
 • Aktualizace právních předpisů včetně interních norem HS HMP a pracování interních předpisů HS HMP;
 • Zastupování České republiky – Hygienické stanice hl. m. Prahy v soudních sporech a ve správních řízeních týkajících se HS HMP jako organizační složky státu;
 • Posuzování uplatněných práv na náhradu škody a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobila HS HMP jako organizační složka státu nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci; jedná jménem státu o těchto právech v soudních sporech;
 • Spolupůsobení při přípravě podkladů pro uzavírání hospodářských smluv a řešení majetkoprávních otázek spojených s činností organizační složky státu;
 • Podílení se na vzdělávání zaměstnanců HS HMP v oboru aplikace správního řádu a předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví;
 • Poskytování zaměstnancům HS HMP právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví a provozu organizace.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
 • svéprávnost a bezúhonnost;
 • zdravotní způsobilost;
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PS (Microsoft Office),
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost;
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti;
 • ochotu učit se novým věcem.

Co vám můžeme nabídnout:

 • samostatnou zajímavou práci v oblasti zdravotnictví;
 • stabilní zázemí státní organizace;
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy/12. platové třídy (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění);
 • osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků;
 • další vzdělávání a odborný růst;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna;
 • stravenky;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • nepracujeme v open space;
 • výborná dopravní dostupnost;
 • služební poměr na plný úvazek na dobu neurčitou, nástup možný od 1.8.2020 nebo dohodou.

UPOZORNĚNÍ:

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. 8. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník – SM 355“ nebo Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník – SM 356“ nebo Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník – SM 357“. Podle zvolené pozice.


Informace o zpracování osobních údajů:

Zasláním Vašeho životopisu do výběrového řízení na HSHMP dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jejich uchování v personální databázi HSHMP za účelem sjednání služebního poměru pro Vaši osobu. Tento souhlas platí po dobu 1 roku od odeslání přihlášky do výběrového řízení.


Informace o pozici

Společnost
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Adresa
Rytířská 404/12, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Základní)
Plat
Plat: 35 000 – 53 000 Kč / měsíc
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost studijního volna
Zařazeno: Administrativa, Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Gabriela Jurčíková
Rytířská 404/12, 11000 Praha, Česká Republika
296 336 796