Městská část Praha 10 zastoupená starostkou MČ Praha 10

Tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10

zastoupená starostkou MČ Praha 10

vyhlašuje dne 14. 1. 2020 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího/vedoucí úřadu

tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10

sjednaný druh práce:

tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 12

Předpoklady pro jmenování vedoucího/vedoucí úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let⁏

b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk⁏

c) způsobilost k právním úkonům⁏

d) bezúhonnost⁏

e) splnění předpokladů stanovených v § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (podle § 20 uvedeného zákona se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971)⁏

f) nejméně tříletá praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce vedoucího/vedoucí úřadu:

· jako vedoucí zaměstnanec, nebo

· při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému

celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

nebo

· ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného

pro výkon této funkce.

  • Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
  • Požadovaný obor, zaměření: obor ekonomický, právní nebo veřejnosprávní

Stručná náplň práce:

• plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, uložených Zastupitelstvem MČ Praha 10, Radou MČ Praha 10 nebo starostkou MČ Praha 10,

• řízení a koordinace činností Úřadu městské části Praha 10,

• komplexní zpracování návrhů rozvoje finanční a rozpočtové politiky MČ Praha 10,

• spoluúčast na tvorbě koncepce a strategie MČ Praha 10,

• plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům MČ Praha 10, zařazeným do ÚMČ Praha 10.

Požadované znalosti:

• znalost územního členění hlavního města Prahy a rozdělení kompetencí mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi⁏

• znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, zejména samosprávy⁏

• přehled o činnostech vykonávaných úřadem městské části hl.m. Prahy v samostatné a přenesené působnosti⁏

• znalost principů hospodaření celků územní samosprávy a předpisů souvisejících, zejména znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění⁏

• znalost právních předpisů územní samosprávy, zejména znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., Statut hlavního města Prahy, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění a znalost předpisů souvisejících⁏

• znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění

• znalost zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

• znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

• zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů

• velmi dobrá znalost práce na PC

• manažerské dovednosti, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů

• prezentační a komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovacích schopnosti v písemném i mluveném projevu

Další dovednosti, schopnosti:

• organizační a rozhodovací schopnosti, umění jednat s lidmi

• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování

• řídící a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení

• praxe ve státní správě či samosprávě

• zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, v obecné části výhodou (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznám rovnocennosti vzdělání)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. (4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

- jméno a příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

- datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. (5) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění nutno připojit:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností⁏

- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)⁏

- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání⁏

- úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení (nebo dokladu o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle ustanovení § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. 2. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: Výběrové řízení: tajemník / tajemnice Úřadu městské části Praha 10 - NEOTEVÍRAT.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

V Praze dne 13.1.2020

Renata C h m e l o v á

starostka MČ Praha 10


Informace o pozici

Společnost
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa
Vršovická 1429/68, Praha – Vršovice
Požadované vzdělání: Bakalářské
Benefity: Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Občerstvení na pracovišti, Zdravotní volno/sickdays, Možnost si napracovat hodiny, Individuální rozpočet na osobnostní růst
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Tajemník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10, Aneta Trmalová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.