Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 12 – Úřad městské části

zastoupený tajemnicí úřadu

vyhlašuje dne 08.11.2019 výběrové řízení na obsazení místa

vedoucího oddělení matrik

odbor občansko-správních agend

(pozice 26/19)

10. platová třída, místo výkonu práce Praha,

pracovní poměr na dobu neurčitou

Stručné vymezení pracovní náplně: koordinuje postupy v matriční agendě a agendě státního občanství, řídí oddělení, odpovídá za jeho činnost, kontroluje a odborně posuzuje práci všech zaměstnanců tohoto oddělení, vede zápisy v matričních knihách, vydává matriční doklady, osvědčení, potvrzení, zpracovává statistická hlášení v oblasti matrik, zajišťuje slavnostní obřady (svatby, vítání občánků), vede správní řízení v oblasti matrik a státního občanství, provádí vidimaci a legalizaci, vydává ověřené výstupy z aplikace CzechPOINT.

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)

- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku

- plná svéprávnost

- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

- splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zák. č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; tento požadavek se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971.

Kvalifikační předpoklad:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Další požadavky:

požadovaný obor, zaměření
veřejná správa, právo
znalosti
zejména zákony v dané oblasti:

- č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

- č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR

- č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- č. 500/2004 Sb., správní řád

- č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- č. 111/2009 Sb., o základních registrech

- č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

- č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze

- č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

- č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

vše ve znění pozdějších předpisů
praxe
zkouška oborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství – výhodou, výkon vedoucí pozice – výhodou
další dovednosti, osobnostní předpoklady
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet),

komunikativní schopnosti, psychická odolnost, flexibilita, přesnost, spolehlivost, vstřícnost

Náležitostí přihlášky jsou:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

Formulář přihlášky získáte v informační kanceláři ve vestibulu budovy ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 12 (www.praha12.cz) - žádosti a formuláře odboru lidských zdrojů a platů.

K přihlášce připojte:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky),

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení dle § 2 a § 4 zák. 451/1991 Sb.; neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Formulář čestného prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., získáte v informační kanceláři ve vestibulu budovy ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 12 (www.praha 12.cz) – žádosti a formuláře odboru lidských zdrojů a platů.

Nabízíme:

- dovolenou v délce 25 dnů v kalendářním roce

- stravenky v hodnotě 100,- Kč

- příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300,- Kč

- 3 dny volna k regeneraci

- možnost rekreačního pobytu na chatě Modřanka

- v případě nástupu do pracovního poměru po 01.01.2020 – pružná pracovní doba

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Poskytnutím osobních údajů Úřadu městské části Praha 12 prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas, v souladu s platnými předpisy, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají písemnou přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. )*

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26.11.2019 do 12:00 hodin v podatelně ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany.

Obálku prosím adresujte:

Městská část Praha 12 – Úřad městské části

Odbor lidských zdrojů a platů

k rukám Marcely Balounové

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice 26/19“

Upozornění: nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s platnými zákony po skončení výběrového řízení skartovány.

Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 12
Adresa
Písková 830/25, Praha – Modřany
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Administrativa, Státní a veřejná správa, Úředník, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.