Ředitel/ka technických služeb obce Kamenice, příspěvková organizace

Druh práce a její charakteristika:

zřízení, řízení a koordinace příspěvkové organizace Technické služby obce Kamenice, zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.

Činnosti zajišťované Technickými službami obce Kamenice:

- správa a údržba veřejné zeleně, nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů.

- správa, údržba, opravy a provozování majetku obce, např. veřejného osvětlení, místních komunikací včetně dopravního značení a podobně...

- správa, přípravné práce a koordinace při investičních projektech obce

Požadované obecné předpoklady:

dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

Kvalifikační požadavky:

- vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického zaměření

Další požadované předpoklady:

- min. 5 let praxe v oboru nebo ve státní správě technického a investičního zaměření

- praxe ve vedoucí pozici minimálně 3 roky-§ dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, internet a elektronická pošta)

- dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, internet a elektronická pošta)

- dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, internet a elektronická pošta)

- řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní předpoklady:

- schopnost vedení lidí

- rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu

- aktivní a výkonný/á

- vyjednávací schopnosti, asertivita

- flexibilita a komunikativnost

- schopnost analyticky a koncepčně myslet

- organizační schopnosti

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

- Jméno, příjmení, titul uchazeče

- Název pozice, na kterou se uchazeč hlásí

- Datum a místo narození

- Státní příslušnost uchazeče

- Místo trvalého pobytu uchazeče

- Kontaktní adresa

- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu

- Datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci

- osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.

- čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.

- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)

- stručnou výhledovou koncepci fungování a rozvoje Technických služeb obce Kamenice v minimálním rozsahu 5 normostran

- motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu maximálně 1 normostrany

Místo výkonu práce:

- Obec Kamenice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

Platové zařazení:

Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb v platném znění, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě v platném znění.

Platová třída : 12 (stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven dle započitatelné délky dosavadní praxe ). Možnost ohodnocení formou osobního příplatku.

Předpokládaný termín nástupu: 1.12.2019, popř. po vzájemné dohodě.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující uvedené náležitosti, osobně na podatelnu Obecního úřadu Kamenice nebo ji zašle poštou na adresu Obecní úřad Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice.

Obálku viditelně označte nápisem „Výběrové řízení – technické služby“. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Lhůta pro podání přihlášek: 15.10.2019 do 12:00 hodin. O termínu a místu výběrového řízení budou uchazeči písemně vyrozuměni.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Další informace podá osobně nebo telefonicky starosta obce Ing. Pavel Čermák, telefon: 313 034 884, e-mail: cermak(zav)kamenice.cz

Ing. Pavel Čermák

Starosta obce Kamenice


Informace o pozici

Společnost
Obec Kamenice
Adresa
Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice – Olešovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Čeština (Výborná)
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Stavebnictví a reality, Vrcholový management, Jednatel, Ředitel instituce, Provozní ředitel/manažer, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Obec Kamenice, Miroslav Zelený
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.