Výběrové řízení na funkci ředitele
Muzea umění a designu Benešov

Rada města Benešov usnesením číslo 620-21/2019/RM ze dne 11.09.2019 vyhlašuje
výběrové řízení

na funkci ředitele Muzea umění a designu v Benešově, se sídlem Malé náměstí 74,
256 01 Benešov,

s předpokládaným nástupem do funkce 01.01.2020.

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání ekonomického, případně uměleckého směru
Znalost právní, ekonomické a personální problematiky příspěvkových organizací
Znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů
Základní orientace v oblasti kultury 20. a 21. století
Základní orientace ve sbírkotvorné problematice – ochrana sbírek muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb.
Zkušenosti s vedením kolektivu
Zkušenosti s pořádáním výstav a kulturních akcí
Zkušenost s fundraisingem, s projektovým managementem a získáváním dotací
Aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ)
Výhodou jsou:

Nejméně 3 roky praxe při řízení příspěvkové organizace
Základní orientace v oblasti muzejního software a databází
Předpoklady:

· Organizační schopnosti a komunikační dovednosti

· Zdravotní způsobilost
· Znalost českého jazyka
· Bezúhonnost
· Plná způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)

Obsahové náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí
Datum a podpis uchazeče
Ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (případně ověřená kopie)
Osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 1. 12. 1971)
Originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší
2 měsíců)


Návrh „Koncepce řízení Muzea umění a designu v Benešově 2020 – 2025“ obsahující předpokládaný rozvoj této organizace v oblasti ekonomické, finanční, personální, v oblasti spolupráce se zřizovatelem, veřejnou správou a dalšími institucemi na kulturním životě města
a regionu, a to v rozsahu minimálně 4 normostranDo výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou, na adresu město Benešov, Masarykovo
náměstí 100, 256 01 Benešov, nebo doručené osobně na podatelnu města Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, a to nejpozději do 08.11.2019. Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy: „Výběrové řízení Muzeum umění a designu Benešov – NEOTVÍRAT“.


Informace o pozici

Společnost
Město Benešov
Adresa
Malé Náměstí 74, Benešov
Požadované vzdělání: Bakalářské
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá) nebo Němčina (Středně pokročilá) nebo Francouzština (Středně pokročilá)
Zařazeno: Kultura, umění a tvůrčí práce, Vrcholový management, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.