Očakávania od úspešného kandidáta

Cieľom aktivít úseku obchodných vzťahov a environmentálnej politiky je zabezpečenie komplexného riadenia procesov, činností a vzťahov v oblasti obchodných služieb poskytovaných spoločnosťou, obchodných zmlúv a analýz obchodného trhu v regióne územnej pôsobnosti spoločnosti, ďalej procesov v oblasti životného prostredia a jeho ochrany, kvality vôd a štandardov kvality.

Pod úsek obchodných vzťahov a environmentálnej politiky organizačne spadá:

1. Sekretariát riaditeľa úseku Obchodných vzťahov (OV) a Environmentálnej politiky (EP);

2. Odbor obchodno-záväzkových vzťahov;

3. Odbor priamych služieb zákazníkom;

4. Odbor kvality vôd a environmentálnej politiky a

5. Odbor rozvoja, analýz a strategických činností.

Za činnosť odborov úseku obchodných vzťahov a environmentálnej politiky zodpovedajú vedúci odborov, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi úseku OV a EP.

Rozsah zodpovednosti:

CSO riadi a zodpovedá za celkový chod úseku OV a EP a je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený zástupca. CSO je zodpovedný za nasledovné činnosti:

1. v rámci svojho úseku organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za obchodnú činnosť a služby poskytované klientom spoločnosti so zameraním sa na zabezpečenie maximálnej efektívnosti v súlade so záujmami spoločnosti, pričom úsek zahŕňa nasledovné oddelenia,

2. ďalej organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za procesy v oblastiach životného prostredia a jeho ochrany, kvality vôd a štandardov kvality,

3. zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich zo zasadnutí predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia,

4. spolupracuje s ostatnými úsekmi spoločnosti a ich útvarmi,

5. zabezpečuje vypracovanie rozpočtových podkladov a zodpovedá za zostavenie obchodného plánu spoločnosti,

6. navrhuje tvorbu koncepcie rozvoja spoločnosti v obchodnej oblasti,

7. riadi zákaznícke pracoviská,

8. zodpovedá za obchodné vzťahy a obchodné zmluvy uzatvárané spoločnosťou,

9. podieľa sa na formulácii poslania a vízie spoločnosti,

10. zabezpečuje implementáciu strategických cieľov rozvoja v hlavných funkčných oblastiach spoločnosti.

Požiadavky na pozíciu CSO BVS

Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti:

1. Vzdelanie a požadovaná prax

a. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického, environmentálneho, technického, vodárenského alebo iného relevantného zamerania,

b. prax na riadiacej pozícii 7 rokov, z toho najmenej 4 roky na pozícii vrcholového obchodného riadenia podnikov; prax v oblasti príbuznej alebo porovnateľnej vodnému hospodárstvu je výhodou, nie však podmienkou.

2. Funkčné spôsobilosti

a. znalosť prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

b. znalosť procesov v oblasti životného prostredia a jeho ochrany, kvality vôd a štandardov kvality,

c. znalosť tvorby obchodných plánov spoločnosti,

d. znalosť stratégie a úloh spoločnosti,

e. znalosť riadiacich aktov spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcimi sa k riadenej spoločnosti,

f. ovláda zásady a techniky obchodného rokovania,

g. rozumie zásadám a technikám ekonomického riadenia spoločnosti,

h. ovláda spoločenský protokol.

3. Osobné spôsobilosti

a. je schopný prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť,

b. efektívne spolupracuje tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku,

c. je schopný rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju,

d. v rokovaniach prejavuje vysokú mieru presvedčivosti a zároveň je taktný a diplomatický,

e. je schopný efektívne a psychologicky účinne ovplyvňovať postoje a názory zamestnancov na podriadenom úseku a viesť ich k podnikateľskému mysleniu,

f. vie presvedčiť podriadených o rozhodnutiach vedenia spoločnosti,

g. dokáže presadiť aj „nepopulárne“ opatrenia.

h. ma silnú morálnu integritu a správa sa eticky za každých okolností.

Vyššie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú minimálne požiadavky na ideálneho uchádzača, od ktorých sa výberová komisia môže primerane v odôvodnených prípadoch odchýliť na základe svojho rozhodnutia. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača.

Finančné ohodnotenie pre danú pozíciu

Základná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 4.500 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie.

Účasť vo výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov v slovenskom alebo českom jazyku výlučne e-mailom do 21.08.2019 (vrátane 21.08.2019):

Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný list;
Životopis;
3. Zoznam referencií – minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;
5. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.

- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.

- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.

- Overenie referencií uchádzača.

- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.

- Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta – rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.

- Zverejnenie profesijného CV a pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.

- Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.

- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:

na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú forénznu analýzu (background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Všetky zverejnené inzeráty nájdete na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii


Informace o pozici

Společnost
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Bratislava, Bratislavský
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 4 500 EUR / měsíc
Zařazeno: Vrcholový management, Obchodní ředitel/manažer
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Michaela Poschová
+421259356336