Očakávania od úspešného kandidáta

Člen predstavenstva zodpovedajúci za infraštruktúrny úsek (CIO) DPB a.s. zastáva funkciu člena vrcholového predstaviteľa manažmentu spoločnosti a aktívne sa podieľa na smerovaní DPB ako aj spoluzodpovedá za stratégiu a smerovania spoločnosti ako takej. Prostredníctvom vedúcich podriadených útvarov riadi organizovanie a činnosť organizačných útvarov na infraštruktúrnom úseku - najmä odboru prevádzky a správy koľajových tratí a zastávok, odboru prevádzky a správy trakčných zariadení, sekcie služieb a správy majetku DPB.

Rozsah zodpovednosti:

Vo vzťahu k valnému zhromaždeniu, predstavenstvu a dozornej rade zodpovedá najmä za:

- vypracovanie návrhov koncepcií a strategických plánov budúceho smerovania infraštruktúrneho úseku,

- vypracovanie návrhu investičného a finančného plánu infraštruktúrneho úseku na príslušný kalendárny rok,

- predkladanie materiálov na rokovanie predstavenstva, ktoré vyplývajú z jeho plánu práce alebo ktorých spracovanie predstavenstvo uložilo manažmentu spoločnosti a týkajú sa ním riadenej oblasti činnosti,

- vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti infraštruktúrneho úseku,

- plnenie uznesení predstavenstva,

- zabezpečovanie úloh zverených do kompetencie predstavenstva spočívajúcich vo výkone a spracovaní podkladových materiálov, čiastkových realizácií, sumarizácií, analýz a úloh, ktoré predstavenstvo riaditeľovi infraštruktúrneho úseku uloží,

- zabezpečovanie prípravy, predkladania a implementácie projektov financovaných z fondov EÚ prostredníctvom odborných útvarov spoločnosti.

vo vzťahu k spoločnosti zodpovedá najmä za:

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť infraštruktúrneho úseku,

- organizovanie a riadenie činností organizačných útvarov na infraštruktúrnom úseku,

- za prevádzku a správu koľajových tratí, zastávok a trakčných zariadení, prípravu a implementáciu investícií, zabezpečovanie interných služieb a správy majetku,

- spracovanie koncepcie rozvoja dopravnej infraštruktúry, jej aktualizáciu a postupné napĺňanie,

- spracovanie investičných zámerov v oblasti koľajových tratí, koľajových zariadení trakčného vedenia a trakčných zariadení,

- technický stav dopravnej infraštruktúry, koordináciu údržby a opráv koľajových tratí, koľajových zariadení, trakčného vedenia, trakčných zariadení a zastávok,

- zabezpečovanie koordinácie opráv cudzích investorov na telese dráhy a zastávkach MHD,

- spoluprácu s inými útvarmi spoločnosti pri plánovaní dopravných uzávierok v rámci rozkopávkových povolení a pri opravách koľajových tratí a trakčného vedenia,

- riadne vykonávanie činností podriadených odborov a oddelení na sekcii služieb v súlade s internými smernicami a všeobecnými záväznými legislatívnymi predpismi - v oblasti : energetiky, životného prostredia, správy nehnuteľného majetku, údržby a revízií technických zariadení, prevádzky a údržby objektov a areálov,

- vykonávanie funkcie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch na základe kompetencie delegovanej predstavenstvom,

- vydávanie interných predpisov spoločnosti a metodických pokynov,

- vykonávanie kompetencií zamestnávateľa vo vzťahu k odborovej organizácii, zúčastňuje sa rokovaní kolektívneho vyjednávania,

- riadenie infraštruktúrneho úseku spoločnosti a zabezpečovanie jeho činnosti v súlade so schváleným obchodným, investičným a finančným plánom spoločnosti,

- za tvorbu strednodobých a dlhodobých finančných a investičných plánov infraštruktúrneho úseku,

- prijímanie, resp. návrh opatrení na odstránenie zistených odchýlok od určených plánov a cieľov uložených infraštruktúrnemu úseku,

- za vedenie čiastkových evidencií dokumentov súvisiacich s činnosťou infraštruktúrneho úseku,

- odborný rozvoj zamestnancov na infraštruktúrnom úseku spoločnosti

vo vzťahu k tretím osobám zodpovedá najmä za:

- uzatváranie, podpisovanie a vypovedávanie zmlúv, vedenie rokovaní o obchodných, nájomných a iných zmluvách, ktoré podľa KPP patria do jeho kompetencie,

- uzatváranie obchodných, nájomných a iných zmlúv (objednávok) podľa limitov určených základnými organizačnými predpismi v rámci kompetencií definovaných splnomocnením,

- schvaľovanie účtovných a hospodárskych operácií v rozsahu oprávnení uvedených v príslušnej podnikovej smernici,

- vedenie rokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci kompetencií definovaných splnomocnením.

Požiadavky na pozíciu CIO DPB

Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti:

1. Vzdelanie a požadovaná prax

a. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – dopravné, technické alebo ekonomické zameranie, prípadne iný vhodný súvisiaci odbor,

b. prax na riadiacej pozícii 7 rokov, z toho najmenej 4 roky na pozícii vrcholového technického riadenia podnikov alebo prevádzkového riadenia, či riadenia iného súvisiaceho úseku podnikov; prax v oblasti príbuznej alebo porovnateľnej doprave a dopravným službám je výhodou, nie však podmienkou,

c. schopnosť plynule a odborne sa vyjadrovať v anglickom jazyku na úrovni aspoň B2.

2. Funkčné spôsobilosti

a. má manažérske zručnosti potrebné na organizovanie a riadenie –prevádzkovo-technických odborov, orientuje sa v problematike budovania, správy a údržby dopravnej infraštruktúry,

b. ovláda prípravu a realizáciu stavebného procesu a jeho kontroly, problematiku energo-dispečingu a správy meniarní, zásady správy a údržby dopravnej infraštruktúry, zabezpečovanie podporných služieb potrebných pre chod spoločnosti,

c. ovláda všeobecne záväzné legislatívne predpisy regulujúce činnosť spoločnosti vrátane základných zásad obchodného práva, finančné nástroje potrebné pre efektívne spravovanie spoločnosti, ako aj legislatívu týkajúcu sa poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme a prevádzkovania dráhovej a cestnej dopravy,

d. ovláda zásady a techniky obchodného rokovania,

e. rozumie procesom plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj pri riadení projektu,

f. ovláda spoločenský protokol.

3. Osobné spôsobilosti

a. je schopný prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť,

b. efektívne spolupracuje tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku,

c. je schopný rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju,

d. v rokovaniach prejavuje vysokú mieru presvedčivosti a zároveň je taktný a diplomatický,

e. je schopný efektívne a psychologicky účinne ovplyvňovať postoje a názory zamestnancov na podriadenom úseku a viesť ich k podnikateľskému mysleniu,

f. vie pozitívne ovplyvňovať vzťahy medzi zamestnancami spoločnosti (eliminuje napätia a konflikty, stimuluje spoluprácu, pozitívne ovplyvňuje štýl komunikácie v spoločnosti),

g. ovláda individuálny prístup k zamestnancovi,

h. vie presvedčiť podriadených o rozhodnutiach vedenia spoločnosti,

i. dokáže presadiť aj „nepopulárne“ opatrenia.

j. ma silnú morálnu integritu a správa sa eticky za každých okolností.

Vyššie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú minimálne požiadavky na ideálneho uchádzača, od ktorých sa výberová komisia môže primerane v odôvodnených prípadoch odchýliť na základe svojho rozhodnutia. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača.

Finančné ohodnotenie pre danú pozíciu

Základná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 4.000 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie.

Účasť vo výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov v slovenskom alebo českom jazyku výlučne e-mailom do 21.08.2019 (vrátane 21.08.2019):

Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný list;
Životopis;
3. Zoznam referencií – minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;
5. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.

- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.

- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.

- Overenie referencií uchádzača.

- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.

- Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta – rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.

- Zverejnenie profesijného CV a pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.

- Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.

- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:

na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú forénznu analýzu (background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Všetky zverejnené inzeráty nájdete na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii


Informace o pozici

Společnost
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Bratislava, Bratislavský
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 4 000 EUR / měsíc
Zařazeno: Vrcholový management, Obchodní ředitel/manažer
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Michaela Poschová
+421259356336
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.