Očakávania od úspešného kandidáta

Úspešný kandidát by mal vo vzťahu k Marianum:

1. Dať rozvojový impulz organizácii;

2. Zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných služieb a vykonávaných činností;

3. Modernizovať poskytované služby a vykonávané činnosti;

4. Brať ohľady na environmentálne parametre poskytovaných služieb a vykonávaných činností;

5. Vykonať revíziu výdavkov a optimalizáciu využívaných kapacít (aj s ohľadom na preverenie potreby nového mestského cintorína);

6. Podľa rozhodnutia magistrátu mesta pripraviť Marianum na možnú fúziu s komunálnym podnikom mesta.

Rozsah zodpovednosti:

1. Riadenie činnosti mestskej príspevkovej organizácie Marianum;

2. Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov - personálna oblasť vrátane odmeňovania s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov;

3. Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania;

4. Komplexné zabezpečenie využívania dopravných prostriedkov;

5. Zabezpečenie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti;

6. Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií a vybavovaní sťažností;

7. Komplexné zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku;

8. Koordinácia činností pri zabezpečovaní opatrení CO, PO a BOZP;

9. Zabezpečovanie výkonu prác spojených s priamym a stálym kontaktom s telami mŕtvych;

10. Pravidelné osobné vykonávanie kontroly pracovných činností vykonávanými zamestnancami v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí s rizikom škodlivého pôsobenia profesionálnej infekcie;

11. Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z rozhodnutí Primátora Hlavného mesta, uznesení Mestského Zastupiteľstva a Mestskej rady.

Požiadavky na pozíciu riaditeľa Marianum

Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
Odborná prax minimálne 5 rokov; prax v relevantnom obore výhodou nie však podmienkou,
Prax v riadení výhodou,
Proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach,
Znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy,
Znalosť svetového jazyka,
Skúsenosti s prácou s dátami.

Ďalšie povinné požiadavky na uchádzača:

1. Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (typu Word, Excel, PowerPoint, Internet),

2. Výborné organizačné a komunikačné schopnosti,

3. Profesionálny prístup, otvorenosť a transparentnosť,

4. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita,

5. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,

6. Organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.

Vyššie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú minimálne požiadavky na ideálneho uchádzača, od ktorých sa výberová komisia môže primerane v odôvodnených prípadoch odchýliť na základe svojho rozhodnutia. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača.

Finančné ohodnotenie pre danú pozíciu

Základná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 2.000 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie.

Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním. Plat bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účasť vo výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom do 21.08.2019 (vrátane 21.08.2019):

Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný list;
Životopis;
3. Zoznam referencií – minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);

4. Sken dokladu o dosiahnutom vzdelaní;

5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;

7. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.

- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.

- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.

- Overenie referencií uchádzača.

- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.

- Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta – rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.

- Zverejnenie profesijného CV a pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.

- Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.

- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:

na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú forénznu analýzu (background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Všetky zverejnené inzeráty nájdete na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii


Informace o pozici

Společnost
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Bratislava, Bratislavský
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 2 000 EUR / měsíc
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Ředitel instituce
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Michaela Poschová
+421259356336
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.