Pracovní náplň:

 • Výkon činnosti statutárního orgánu podniku, který řídí činnosti podniku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem o státním podniku vyhrazeny do působnosti zakladatele
 • Komplexní řízení chodu podniku z pohledu strategického rozvoje
 • Organizování činností a součinností jednotlivých organizačních celků podniku
 • Navrhování a zavádění opatření k zefektivnění činnosti podniku jako celku i jeho jednotlivých organizačních celků, nastavení procesů v podniku
 • Obchodní vyjednávání na TOP úrovni v tuzemsku i v zahraničí
 • Zastupování a reprezentace podniku při významných příležitostech
 • Rozvoj odborných profesních a manažerských dovedností u zaměstnanců podniku
 • Odpovědnost za realizaci strategie rozvoje podniku danou zakladatelem a dozorčí radou podniku

Požadavky na pracovní pozici:

 • Průkazná zkušenost na pozici vrcholového manažera obdobného typu společnosti min. 5 let
 • Vysokoškolské magisterské vzdělání
 • Znalost a zkušenost v oboru strojírenství
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Výborné komunikační a prezentační schopnosti
 • Komplexní myšlení
 • Odolnost v zátěžových situacích
 • Organizační schopnosti a manažerské dovednosti, schopnost vést a motivovat druhé
 • Trestní bezúhonnost
 • Bezdlužnost vůči orgánům státní správy
 • Splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Tajné“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Splnění podmínek dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Občan členského státu Evropské unie
 • Trvalý pobyt na území členského státu Evropské unie

Výhody:

 • Orientace v problematice chodu státního podniku
 • Znalost a zkušenost v oblasti zbrojního průmyslu

K přihlášce do výběrového řízení přiložte:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Motivační dopis
 • Koncepci řízení a rozvoje státního podniku
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo jeho ověřenou kopii
 • Ověřenou kopii dokladů o bezdlužnosti, za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky:

1. u orgánů Finanční správy České republiky,

2. u orgánů Celní správy České republiky,

3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,

4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že žádost u příslušného úřadu podal a úředně ověřenou kopii dokladů dodá při osobním pohovoru.

 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Ověřenou kopii dokladu osvědčující absolvovaní státní závěrečné zkoušky
 • Ověřenou kopii Osvědčení fyzické osoby minimálně na stupeň utajení „Důvěrné“ (s předpokladem následné žádosti na stupeň utajení „Tajné“) podle § 54 nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle § 80 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do 31. 1. 2020
 • Doklady osvědčující splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů nebo jejich ověřenou kopii
 • Čestné prohlášení, že jste v posledních třech letech nebyl statutárním orgánem nebo členem řídícího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která skončila v konkurzu
 • Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail)

Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení:

Přihlášku spolu s přílohami je nutné podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na ředitele VOP CZ, státní podnik - neotevírat“:

1. prostřednictvím osobního doručení na podatelnu Ministerstva obrany

2. prostřednictvím poštovního úřadu – poslat na adresu Ředitelka Odboru řízení organizací, Sekce správy a řízení organizací Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

a to nejpozději do 15. srpna 2019.

Předpokládaný termín nástupu: září 2019

Uchazeči, kteří splní stanovené podmínky a požadavky, budou o místě a čase konání pohovorů vyrozuměni do 20. srpna 2019.

Informace a podklady pro zpracování koncepce jsou k dispozici na www.vop.cz.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba Mgr. Daniel Maňas, tel. 973 225 611

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo obrany
Adresa
Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá)
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Individuální rozvržení pracovní doby, Zahraniční pracovní cesty
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel