Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3, zastoupená starostou městské části
vyhlašuje dne 29. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

tajemník úřadu městské části

s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 12.


Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku

- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

- splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (osvědčení MVČR a čestné prohlášení)

- splnění předpokladů podle ustanovení § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Další požadavky:

požadované vzdělání: vysokoškolské

požadovaná praxe: nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce (praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejícím jmenování do funkce)

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce nutno připojit:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu:

Městská část Praha 3, Úřad městské části

Oddělení personální práce a mezd

Havlíčkovo nám. 9/700

130 85 Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – tajemník úřadu městské části“

Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Informace: Bc. Petra Nýčová, vedoucí oddělení personální práce a mezd, telefon 222 116 235

Jiří Ptáček

starosta městské části Praha 3

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 3
Adresa
Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha – Žižkov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Tajemník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.