Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nabízí pracovní místo na pozici:

Odborný rada - Právník

Agentura ochrany a přírody a krajiny nabízí doplňkové služební místo na pozici Právník.

 • Profese: Odborný rada - Právník,
 • Obor služby: 67. Ochrana přírody a krajiny, 29. Legislativa a právní činnost,
 • Místo výkonu služby: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11- Chodov,
 • Oddělení: Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu,
 • Odbor: Sekce ochrany přírody a krajinu,
 • Služební úvazek: 0,6,
 • Služba poměr: doba určitá po dobu zkráceného úvazku zaměstnance,
 • Platová třída: 13. ,
 • Lhůta pro podání žádostí: do 23. 6.2018,
 • Předpokládaný nástup: červenec 2018 za předpokladu dokončení výběrového řízení.

Služba zahrnuje zahrnuje zejména:

 • Analytické a vyhodnocovací činnosti v rámci jednotlivých složek práva životního prostředí z celostátního hlediska,
 • Celostátní koordinaci a usměrňování kontroly dodržování právních předpisů ,
 • Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k vedeným správním řízením dle zákona č. 114/1992 Sb.,
 • Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti organizace včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků,
 • Příprava podkladů a stanovisek ve věci finančních náhrad podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. včetně soudních sporů.

Za výhodu považujeme:

 • Ukončené magisterské VŠ vzdělání ve studijním nebo odpovídajícím programu právo,
 • Podrobnější znalosti v oblasti práva životního prostředí,
 • Osobní zájem o problematiku ochrany přírody, organizační schopnosti, iniciativní přístup k řešení úkolů, komunikativnost,
 • Přesah do přírodovědných oborů,
 • Zkušenosti z praxe výkonu státní správy v oblasti životního prostředí,
 • Znalost cizího jazyka,
 • Uživatelské znalosti práce s PC,
 • Řidičský průkaz skupiny B.

Posuzovány budou žádosti[1], které budou zaslány ve lhůtě do 23. 6. 2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení personální, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, nebo osobně podané na výše uvedené adrese v úředních hodinách podatelny do 14:00 hod. Žádosti se podávají písemně a v českém jazyce, a to na předepsaném formuláři. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: dkkdkdj). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Obálka[2] obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „NEOTVÍRAT“ a slovy „VŘ na služební místo Odborný rada –Právník (0,6 úvazek), Praha a sp. zn.: SR/0057/US/2018“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, přičemž splnění těchto předpokladů dokládá příslušnými listinami, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];[3]

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];[4]

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];[5]

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona]; kterým je vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];


Žádost do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

označení a adresu služebního orgánu, kterému je žádost adresována,
jméno, příjmení, titul,
datum narození,
adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud je odlišná od místa bydliště),
ID datové schránky, telefonické připojení, případě e-mail
název služebního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno, odbor, oddělení,
seznam příloh,
datum, podpis žadatele.

K žádosti je nutné doložit:

· strukturovaný profesní životopis,

· motivační dopis,

· v případě předchozí praxe také přiložte kopie zápočtových listů, pracovních smluv či jiné doklady pro určení platového stupně,

· písemné čestné prohlášení o státním občanství nebo kopii průkazu totožnosti, originál dokladu,

· písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 25 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona),

· výpis z evidence Rejstříku trestů; není-li žadatel občanem České republiky, předloží také obdobný doklad o bezúhonnosti (§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona),

· písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání nebo originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (§ 25 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 26 zákona),

· písemné čestné prohlášení o své zdravotní způsobilosti, nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně-lékařských služeb (§ 25 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 26 zákona),

· není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad potvrzující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka (§ 25 odst. 2 zákona).

Vzory žádostí a příloh jsou k dispozici na uvedeném internetovém odkazu:

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/dokumenty-ke-stazeni-pro-radoveho-zamestnance/[1] Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, příp. Žádost o zařazení na služební místo, je k dispozici na internetovém odkazu http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/dokumenty-ke-stazeni/
[2] V případě žádosti zaslané v elektronické podobě je nutno toto označení uvést v předmětu zprávy.
[3] Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
[4] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.
[5] Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti. Žadatel, který není státním občanem České republiky, osvědčuje splnění předpokladu bezúhonnosti též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením, není-li žadatel státním občanem České republiky, osvědčuje splnění předpokladu bezúhonnosti též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, vydaným státem, jehož je žadatel státním občanem.


Informace o pozici

Společnost
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Adresa
Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá)
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickday
Zařazeno: Administrativa, Právní služby, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY, Ilona Voldřichová
+420 283 069 185
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.