"NEXIO MANAGEMENT" SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA potřebuje obsadit jednu pozici