PRODUKTOVÉ PODMÍNKY JOBS.CZ A PRACE.CZ PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Jobs.cz a Prace.cz pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů LMC Jobs.cz a Prace.cz a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.jobs.cz, resp. https://www.prace.cz.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností LMC prostřednictvím příslušného Elektronického systému LMC, pomocí kterého mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil.

3.2 Služba je poskytována ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé, kteří mají zájem o registraci, mohou registraci provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného v rámci Elektronického systému LMC, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů LMC. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele.

4.3 Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech LMC kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Elektronických systémů LMC, dostupného na https://www.jobs.cz/kontakt/ nebo https://www.prace.cz/napiste-nam/. Zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu z Elektronických systémů LMC (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).

4.4 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

5. PRŮBĚH POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU LMC

5.1 Používání některých Služeb je Uživatelům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému LMC po celou dobu existence Účtu, nejdéle však po dobu provozování příslušného Elektronického systému LMC ze strany LMC.

5.2 Po provedení registrace bude Uživatel požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace potenciálním Zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil má potenciálním Zaměstnavatelům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.

5.3 V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním Zaměstnavatelům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů LMC nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů.

5.4 Na základě Uživatelem vyplněných údajů nebo jeho aktivity v rámci příslušného Elektronického systému LMC je LMC oprávněna Uživateli zasílat oznámení a doporučení týkající se Uživatelem preferovaných pracovních pozic.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.

LMC