Jsme personální agentura TITANS se sídlem v Praze. Pro naše kandidáty hledající nové výzvy jsme první volbou a jsme partnery našich klientů, kteří potřebují nové kolegy. Naše portfolio klientů zahrnuje jak korporáty, tak technologické start-upy.

Tech Lead

------EN version -------

The project takes place at one of the "Big Four" clients (PwC, Deloitte, EY, KPMG)

Role description:

- 40% managerial role, 60% technical - but internal to the firm, not external to the client, Hands-on development is not required for the position

- The person will be in close communication with backend and frontend leads

- Facilitation component - be able to open discussion on how to improve processes, code quality, etc - definitely NOT directive to step in and say "this is just how it will be done"

- One must have a good idea of what quality code, scaling, etc. looks like

- The first steps will lead to an analysis of the current situation on the project and defining the points and priorities to work on

- Evaluating effectiveness, coaching, mentoring

- There is no need to move into this role from a developer, however, there needs to be a proven track record (in short, no theoretician)

A must have for the role or something you can't do without:

- .NET, C#, API design, Microservices, design patterns, basic knowledge of CSS, HTML, Javascript

------CZ version -------

Projekt se odehrává u jednoho z klientů "velké čtyřky" (PwC, Deloitte, EY, KPMG)

Popis role:

- 40% manažerská role, 60% technická - ale dovnitř firmy, ne externě ke klientovi, Hands-on vývoj není požadován na pozici

- člověk bude v úzké komunikaci s backend, frontend leady

- fasilitační složka - umět otevřít diskuzi, jak vylepšit procesy, kvalitu kódu apod - určitě NE direktivně nastoupit a říct: "takhle se to bude prostě dělat"

- člověk musí mít dobrou představu jak vypadá kvalitní kód, škálování apod.

- první kroky povedou k analýze aktuálně situace na projektu a vymezení si bodů a priorit na kterých se bude pracovat

- vyhodnocování efektivity, coaching, mentoring

- není potřeba přejit na tuto roli z vývojáře, nicméně je potřeba, aby tam byly historicky prokazatelné zkušenosti (zkrátka žádný teoretik)

Must have na pozici neb bez čeho se neobejdete:

- .NET, C#, API design, Mikroservisy, návrhové vzory, základní znalost CSS, HTML, Javascript

Information about position

Employer
TITANS s.r.o.
Address
Praha
Required education: Education is not important
Required languages: English (Intermediate)
Salary
Salary: 160,000 – 180,000 CZK / month
Listed in: IS/IT: Consultations, analyses, and project management, IS/IT: Application and system development, Development Manager / Team Leader
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: contract under Trade Certificate / Identification No.
Employer type: Recruitment agency

TITANS s.r.o., Daniel Leitner
777 518 523
Grab the opportunity! Less than 4 applicants so far.