Přírodní vědy

Nalezli jsme 69 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 15 oborů

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Geoinformatika  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Materiálové inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Analýza biologických materiálů  Anorganická a bioanorganická chemie  Anorganická chemie  Anorganické materiály  Bioanalytik  Environmental Engineering   a dalších 16 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Finanční a pojistná matematika  Fyzika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 10 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie   a dalších 14 oborů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika   a dalších 14 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Energetika a procesní technika  Inteligentní budovy  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku  Technika životního prostředí   a další 2 obory

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Natural Resources and Environment  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Odpady a jejich využití  Reprodukční biotechnologie  Sustainable Agriculture and Food Security   a dalších 8 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Konzervace přírodnin a taxidermie  Ochrana lesa a myslivost