Ekonomická fakulta TU v Liberci (do r. 2009 Hospodářská fakulta) zahájila výuku k 1.9.1992. Studium je kromě Liberce realizováno rovněž v konzultačních centrech v Jičíně a České Lípě (kombinovaná forma vzdělávání).

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené na ekonomiku podniku domácího i mezinárodního prostředí, se zvláštním zřetelem k obchodu službami a cestovnímu ruchu. Je nabízeno rovněž studium orientované na informační a komunikační management.Většina oborů bakalářského a navazujícího magisterského programu je realizována v prezenční formě.

Uplatnění

Absolventi se profilují jako odborníci v podnikatelské i neziskové sféře, znalí principů fungování ekonomického subjektu. V praxi se mohou věnovat řízení stejně jako vývoji podnikových procesů. Nacházejí uplatnění v běžných podnicích, jakož i v bankovních a nadnárodních korporacích, často v úseku znalostního managementu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské obory jsou přístupny uchazečům, kteří úspěsně vykonají přijímací zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (AJ/NJ) a u některých oborů i z všeobecných studijních předpokladů. 

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a více a současně v testu z Anglického nebo Německého jazyka percentil 50 a více. Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijat uchazeči, kteří složili státní maturitní zkoušku z matematiky s výsledkem výborně až dobře.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů kromě oboru Information and Communication Management je možné podávat do 20.8.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Německý jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

EF TUL úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům jedno až dvousemestrová studia v zahraničí, v rámci programu LLP/ERASMUS a na základě smluv o spolupráci.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.