Přírodní vědy

Nalezli jsme 59 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované počítačové modelování  Biologie  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)  Chemie (dvouoborové)  Obecné otázky matematiky  Počítačové metody ve vědě a technice

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany | Hradec Králové

Obory: Infectious Biology  Infekční biologie

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická chemie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie   a další 3 obory

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Fyzikální inženýrství  Jaderná chemie  Matematické inženýrství  Radiologická fyzika

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Energetika a procesní technika  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Technika životního prostředí  Teoretický základ strojního inženýrství  Výrobní stroje a zařízení

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Udržitelné využívání přírodních zdrojů  Udržitelný rozvoj biosféry  Využití a ochrana přírodních zdrojů  Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)   a další 3 obory

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Ochrana přírody  Regionální environmentální správa   a další 2 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů