Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborného rady - právník - ADR/ODR v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele.

Odborný rada v odd. metodiky a ochr. spotřebitele - právník – Český telekomunikační úřad

Název pozice:

Odborný rada v odd. metodiky a ochr. spotřebitele - právník

Popis:

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele (SM 756)

v oborech služby: 45. Elektronické komunikace a poštovní služby

s místem výkonu služby: Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy .

S ohledem na povahu činnosti Českého telekomunikačního úřadu se nestanovuje na služební místo způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hlavní popis činnosti:

- Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zájmů spotřebitele
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb při ochraně
ekonomických zájmů státu.
- Vedení správních řízení při rozhodování sporů zahájených na návrh spotřebitelů.
- Vyřizování a evidence podání spotřebitelů v oblasti elektronických komunikací
a poštovních služeb.

Více informací se žadatel dozví přes následující odkaz: https://www.ctu.cz/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborneho-rady-v-odboru-kontroly-ochrany-spotrebitele-v-oddelen-12

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 10. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 nebo osobně podané na podatelnu Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 58/219, Praha 9.
Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Obálka, respektive datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení metodiky a ochrany spotřebitele – právník ADR/ODR“.

Informace o pozici:

Místo pracoviště: Sokolovská 58/219, Praha – Vysočany
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Možnost si napracovat hodiny, Možnost studijního volna
Požadované vzdělání:Vysokoškolské / univerzitní
Zadavatel: Zaměstnavatel

Kontakt:

Místo pracoviště:

Sokolovská 58/219, Praha – Vysočany

Zaměstnavatel:

Český telekomunikační úřad

Kontaktní osoba:

Miroslav Charbuský

Adresa:

Sokolovská 58/219, 19000 Praha – Vysočany, Česká republika

Kontaktní telefon:

224 004 612


Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad