Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 603 00 Brno, Květná 15.

Právník OKLC

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady na Oddělení metodiky I, Odboru kontroly laboratoří a certifikace, Ústřední inspektorát, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – Právník.

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 29. Legislativa a právní činnost, 58. Potravinářská výroba a péče o potraviny (zejména bezpečnost potravin),
 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou,
 • předpokládaný nástup: 1. 3. 2017
 • místo výkonu služby: Brno (Květná 15),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • vypracování a správa smluv o spolupráci s orgány veřejné správy v oblasti kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti,
 • organizační zajištění misí Evropské komise (FVO),
 • právní podpora metodiků pro kontrolní činnost,
 • metodické zabezpečení procesu kontrolní činnosti ve vazbě na Kontrolní řád,
 • zpracování výsledků odborné kontrolní činnosti, a další.

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené na kalendářní rok
 • pružná pracovní doba
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek z FKSP
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.


2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místo odborného rady (právníka):

 • odborné zaměření vzdělání – vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo.

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo.“ Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě „žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.


K žádosti uchazeč přiloží příslušné listiny dokazující splnění předpokladů výše uvedených:

 • požadavek státního občanství a věku dokládá uchazeč předložením průkazu totožnosti nebo osvědčením o státním občanství (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě); žadatel, který není státním občanem České republiky, musí certifikovanou zkouškou prokázat znalost českého jazyka způsobem uvedeným v § 25 odst. 2 zákona,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího odborné zaměření vzdělání dle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě (nejčastěji stejný doklad jako doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání).

V souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě může uchazeč požadavek státního občanství, požadovaného vzdělání a potřebné zdravotní způsobilosti doložit při podání žádosti čestným prohlášením. V takovém případě příslušné listiny musí předložit následně, nejpozději však v den konání pohovoru.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou v českém jazyce v termínu do 3. 2. 2017 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna szpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo právník na oddělení metodiky I, Ústřední inspektorát “ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:

Ing. Veronika Válková, Ph.D., vedoucí oddělení metodiky, Ústřední inspektorát

Tel.: 605 229 527


Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru
 • Čestné prohlášení o státním občanství
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • Posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče

Vzory výše uvedených dokumentů naleznete na: http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-ustredni-inspektorat-prijme-pravnika-pravnicku-73101.aspx


Informace o pozici

Společnost
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Adresa
Květná 504/15, Brno – Pisárky
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.


Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Mgr. Zuzana Konečná
Květná 504/15, 60300 Brno – Pisárky, Česká republika
542 426 641
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.