Město Český Krumlov

nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka:

PRÁVNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Český Krumlov

Místo výkonu práce: město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov

Platové zařazení: 11. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Charakteristika vykonávané činnosti

Právník na úseku veřejných zakázek:

a) ve spolupráci s vedoucím věcně příslušné organizační jednotky zabezpečuje veškeré úkony zadavatele veřejné zakázky s předpokládanou hodnou od 200 000 Kč u dodávek a služeb a s předpokládanou hodnotou od 300 000 Kč u stavebních prací - včetně vyhotovení příslušných dokumentů, jejich zveřejňování, archivace apod., které vyplývají ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu a vnitřních předpisů města Český Krumlov

b) poskytuje metodickou pomoc věcně příslušným organizačním jednotkám u veřejných zakázek s předpokládanou hodnou do 200 000 Kč u dodávek a služeb a s předpokládanou hodnotou do 300 000 Kč u stavebních prací

c) účastní se jednání v komisích pro otevírání obálek, komisí pro splnění kvalifikačních předpokladů a hodnotících komisí

d) provádí kontrolu smluvních dokumentů, před jejich podpisem příslušnými osobami, které se týkají veřejných zakázek.

Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za mateřskou a další rodičovskou dovolenou)

Počet přijímaných: 1

Nástup: dle dohody

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří

I. splňují následující předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • jsou státními občany České republiky, popřípadě fyzické osoby, které jsou cizími státními občany a mají trvalý pobyt v ČR
 • dosáhli věku 18 let
 • jsou způsobilí k právním úkonům
 • jsou bezúhonní
 • ovládají jednací jazyk

II. splňují další podmínky stanovené vedoucím úřadu pro tento výběr, kterými jsou:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (právnická fakulta)
 • znalost práce s PC (MS WORD, především Excel, Outlook, internet a další)
 • řidičský průkaz skupiny "B" (aktivně)
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • komunikativnost, flexibilita
 • znalost problematiky veřejných zakázek
 • předchozí praxe v oboru výhodou

III. podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum, místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum, podpis uchazeče

IV. připojí k přihlášce tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

"Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování."

Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení VŘ skartovány.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 7. 2. 2017 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu:

Městský úřad Český Krumlov

Oddělení personálních věcí

Kaplická 439

381 01 Český Krumlov

Uzavřenou obálku označte heslem: "Výběr - právník veřejných zakázek"

Případné informace:

Náplň práce: Mgr. Radim Rouče - tajemník MěÚ - tel. č.: 380 766 300

Náležitosti přihlášky: Mgr. Lucie Valíková - personalistka - tel. č.: 380 766 103

V Českém Krumlově dne 7. 12. 2016

Mgr. Radim Rouče

tajemník MěÚ


Informace o pozici

Společnost
Město Český Krumlov
Adresa
Kaplická 439, Český Krumlov – Horní Brána
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.

Pozice je vhodná pro OZP, s docházením do firmy. Vhodné pro: ostatní.


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.